پایان نامه ارشد مدیریت:بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

قسمتی از متن پایان نامه :

) قلمرو موضوعی:

از نظر موضوعی پژوهش حاضر بطور کلی در قلمرو مدیریت مالی بوده که بطور خاص مساله تاثیر عوامل غیر مالی بر جذب سرمایه در بورس اوراق بهادار را مورد مطالعه قرار می دهد.

 

1-6-2) قلمرو مکانی:

از نظر مکانی این پژوهش در استان قم انجام شده و بورس منطقه ای استان قم را مورد مطالعه قرار می دهد.

 

1-6-3) قلمرو زمانی:

پژوهش حاضر از نظر زمان انجام مطالعات و جمع آوری اطلاعات اولیه و تهیه طرح پیشنهادی در زمستان 1391 انجام شده، اما تهیه پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن و همچنین انجام سایر مراحل پژوهش در بهار سال 1392 انجام گردید.

 

1-7) کاربرد نتایج پژوهش

با در نظر داشتن اینکه پژوهش از نوع کاربردی می باشد نتایج حاصل از آن می تواند مورد بهره گیری قرار گیرد که نتایج این پژوهش می تواند مورد بهره گیری موارد زیر قرار گیرد:

  • مدیران و مسئولین بورس اوراق بهادار در برنامه ریزی های مدیریتی و استراتژیکی خود.
  • شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از حیث سیاست گذاری برای جذب سرمایه.
  • کلیه پژوهش گران و دانشجویان علاقه مند به پژوهش در حوزه سرمایه گذاری و جذب سرمایه.

1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات

  • بازار مالی: بازار مالی بازاری می باشد که در آن دارایی مالی یا دارایی نامشهود مانند اوراق بهادار معامله می گردد، این بازار شرایطی را فراهم می کند تا افراد بتوانند اوراق بهادار خود را در آن بفروشند و یا اشخاص دیگر به راحتی می توانند از طریق بازار مالی وجوه خود را در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند(تهرانی، 1389، ص 14).
  • سرمایه گذاری: سرمایه گذاری عبارت می باشد از تخصیص سرمایه و منابع به طرح ها، محصولات و واحدهای وظیفه ای (کارکردی) سازمان(اعرابی و عابدی، 1390، ص 10). سرمایه گذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پول های بیشتر در آینده می باشد. به بیانی دیگر سرمایه گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد(صفری، 1385، ص 10).
  • سهام: سهام قسمتی از سرمایه یک شرکت می باشد. یک دارایی مالی می باشد و بیانگر مالکیت فرد در یک شرکت می باشد(تهرانی، 1389، ص 399).

 

اختصار

بورس اوراق بهادار در کشورهای در حال توسعه عاملی برای هموارسازی رشد اقتصادی بوده و این بازار با فراهم ساختن زمینه جذب منابع سرمایه ای در کشور می تواند تأثیر سازنده ای برای سرمایه گذاری های گوناگون در شرکت های تولیدی داشته باشد. یکی از مسائل حائز توجه در این بازار جذب سرمایه ها و عوامل موثر بر آن می باشد که در این راستا به ویژه سرمایه گذاران حقیقی به متغیرها و عوامل گوناگونی توجه می نمایند. از این رو در پژوهش حاضر به مطالعه و شناخت این عوامل پرداخته می گردد. در این فصل به تبیین اظهار مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، فرضیه ها، قلمرو پژوهش، تعریف واژه های کلیدی و کاربرد نتایج پژوهش تصریح شده می باشد. مطالب مطرح شده در این فصل ضمن نشان دادن کلیات پژوهش، مسیر و جهت کلی پژوهش حاضر را مشخص ساخته می باشد که در فصول بعدی با در نظر داشتن مطالب مطرح شده در این فصل، هدف پژوهش دنبال می گردد.

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اظهار مساله پژوهش هدف کلی دنبال شده در این مطالعه مطالعه تاثیرگذاری عوامل برون سازمانی غیرمالی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم می باشد. همانطور که در اظهار تبیین داده گردید امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، جایگاه مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر جذب سرمایه معرفی شده و پس مطالعه ارتباط هر یک از این متغیرها ها با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم اهداف جزئی پژوهش را تشکیل می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی با فرمت ورد