نقش مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد-پایان نامه ارشد

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف شغل[1]

شغل عبارت می باشد از گروهی از جایگاه‌های مشابه در یک مؤسسه، اداره یا کارگاه که افراد واجد شرایط خاص، می‌توانند این جایگاه‌ها را احراز کنند و وظایف محوله را انجام دهند (شفیع آبادی، 1376). کار و شغل فعالیتی بدنی یا فکری در جهت تولید و خدمت می باشد. به گونه کلی، کار فعالیتی می باشد که از کسی خواسته‌شده و پیش روی آن، به وی مزد پرداخت می گردد (شرتز/ترجمه زندی پور، 1369). به گونه اختصار، می‌توان گفت که شغل یعنی کاری که فرد، مشغول به انجام آن می باشد و از طریق آن، هم انجام وظیفه می کند و هم امرار معاش می‌نماید.

 

2-1-5 عوامل انتخاب شغل

شغل مانند موضوعاتی می باشد که انتخاب آن تصادفی نیست، بلکه مستلزم عوامل بسیاری می باشد مانند وضع جسمانی، استعداد، رغبت، و امکانات فردی و اجتماعی (محمدزاده و مهروژان، 1375). میردریکوندی گفته می باشد که عوامل فردی (از قبیل وضعیت جسمانی، استعداد، رغبت و صفات شخصیتی)، عوامل اجتماعی (نظیر فشار خانواده، ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی، اندازه امکانات هر جامعه و فرصت‌هایی که در اختیار افراد قرار می‌دهد)، عوامل اقتصادی (همانند فقر و بیکاری)، و نیز وراثت و جنسیت در انتخاب شغل مؤثر هستند.

2-1-6 تعریف رضایت[2]

رضایت به ارتباط میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی تصریح می کند. در واقع، رضایت را می‌توان اندازه مناسب و اندازه بودن تأثیر سازمانی به شخصیت فرد دانست. رضایت موقعی در حد مطلوب خواهد بود که انتظارات سازمان با نیازها و تمایلات شخصی توافق و هم خوانی داشته باشند. عدم توافق و تطابق این دو، مشکلاتی از لحاظ رضایت طرفین به وجود خواهد آورد؛ رضایت تابع توافق و تعادل میان انتظارات و شرایط سازمان و پیش آمادگی‌ها و نیازهای شخصیتی فرد می باشد. در حالتی که این دو تعادل و تطابق داشته باشند، رفتار به گونه همزمان بر آورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد خواهد بود؛ یعنی اثربخشی، کارایی و رضایت، توأماً حاصل خواهند گردید (علاقه بند، 1389).

[1]. Job

.[2] Satisfaction

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف اختصاصی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

  • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

  • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد