میزان مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد-دانلود پایان نامه

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

در دنیای امروز که رقابت بین سازمان‌ها افزایش چشم‌گیری یافته، پیشی گرفتن از رقبا اهمیت بسیار داشته و خواهان ابزار مناسب می‌باشد و در سازمان‌ها و مؤسسات مالی و خدماتی که مهم‌ترین سرمایه و ابزارشان برای جذب منابع و بازار و مشتریان بیشتر، منابع انسانی می‌باشد بایستی از منابع انسانی با شرایط مناسب بهره گرفت. از طرف دیگر رضایت شغلی کیفیتی از منابع انسانی می باشد که اگر به گونه صحیح مدیریت گردد، نتایج خوبی عاید سازمان می کند. افزایش بهره‌وری، افزایش روحیه، تعهد سازمانی، سلامت فیزیکی و ذهنی و رضایت از زندگی از اثرات مثبت رضایت شغلی برای فرد و سازمان محسوب می شوند. پیش روی؛ غیبت، تأخیر، ترک خدمت، فرسودگی شغلی و بازنشستگی پیش از موعد به عنوان پیامدهای منفی رضایت شغلی برای فرد و سازمان به شمار می‌آیند. جورج و جونز (1999) عقیده دارند رضایت شغلی عبارت می باشد از حدی از احساسات و توجه‌های مثبت که افراد نسبت به شغل خوددارند و البته این می‌تواند تحتت اثیر عواملی مانند حقوق و مزایا، ویژگی‌های کار، تناسب شغل و شاغل، امنیت شغلی و … قرار گیرد.

بعضی از اندیشمندان عقیده دارند مبنای رضایت شغلی به گونه اساسی بر ارضای نیروهای درونی فرد در محیط کار قرار دارد. در این‌گونه نظریه‌ها فرض بر آن می باشد که هر چه ارضای نیازهای روانی و شناخت فرد بیشتر باشد، وی راضی‌تر و مولدتر خواهد بود. مک کللند نیز در نظریه خود نیازهای: میل به پیشرفت، پیوند جویی و قدرت که جزو مهم‌ترین نیازها هستند و ارضای آن‌ها در محیط کار تأثیر اساسی در رضایت شغلی بازی می کند را مورد بحث قرار داده می باشد (مک کللند، 1987).

اما تعدادی از نظریه‌ها به جای آنکه برای تبیین رضایت شغلی ، تنها بر فرد متمرکز باشند برای بافت سازمان نیز اهمیت زیادی قائل هستند. این گروه از نظریه‌ها به خاطر آنکه شامل فرآیندهای ساده‌ای برای آغاز، جهت‌دهی و استمرار رضایت شغلی می گردد از اهمیت زیادی برای مدیران برخوردار می باشد. از این نظریه‌ها می‌توان به نظریه دو عاملی هرزبرگ در تبیین رضایت شغلی تصریح نمود. هرزبرگ در تکمیل نظریه سلسله‌مراتب مزلو، به جدایی عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی از هم اعتقاد داشت و عوامل انگیزشی را که شامل کسب موفقیت، شهرت، نفس کار، مسئولیت، پیشرفت و رشد هستند از عوامل اصلی رضایت شغلی می‌دانست و عوامل بهداشتی را تنها به مثابه عوامل نا رضایی محسوب می‌نمود (هرزبرگ، 1989).

پتمن (1970) به ارتباط مشارکت و رضایت تصریح می کند، به اعتقاد او مشارکت فرآیندی می باشد که در آن کارکنان به گونه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق اظهارنظرهای خود در تصمیم‌گیری‌های سازمانی که مدیریت اغلب برای خود محفوظ می‌دارد، سهم برابری به دست می‌آورند. به اعتقاد هرسی و بلانچارد (1972) مشارکت در تصمیم‌گیری به کارکنان این فرصت را می‌دهد تا احساس کنند جزئی از سازمان هستند و در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها عامل مهمی به حساب می‌آیند. از این رو، نیازهای پیوند جویی و عزت نفس آن‌ها برآورده شده و احساس رضایت خواهند نمود.

دسلر (1386) ارتباط جو سازمان و رضایت شغلی را می‌کاود. به اعتقاد وی جو سازمانی عبارت می باشد از ادراکاتی که فرد از نو ع سازمانی که در آن کار می کند، دارد. جو سازمانی می‌تواند بر انگیزش، کارکرد و خشنودی شغلی اثر بگذارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

  • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

  • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد