مقاله فارسی رایگان میزان تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی-پایان نامه مدیریت

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مساله پژوهش

سرمایه گذاری تأثیر مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی اعمال می نماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. سرمایه گذاری موجب بهره گیری بهتر و کارآمدتر از منابع می گردد، اما سرمایه گذاری نسبت به تغییر و تحولات بسیار حساس می باشد و سریعا واکنش نشان می دهد. عوامل زیادی بر بر سرمایه گذاری اثر می گذارند اما تاثیر آنها در همه زمان ها و مکان ها یکسان نیست(یوسفی و عزیزنژاد، 1388، ص 80). سرمایه گذاری از اساسی ترین مباحث اقتصاد و صنعت می باشد؛ بدون آن تولید شکل نمی گیرد و ثروت تحقق نمی یابد. عدالت و توزیع مناسب ثروت، زمانی معنا می دهند که ثروت ایجاد شده باشد. البته منابع اولیه ثروت طبیعی بر تولید و سرمایه گذاری تقدم دارد(درویش متولی و همکاران، 1391، ص 76). بازار سرمایه در یک کشور از منابع عمده تامین مالی شرکت ها و دولت هاست و در کشورهایی نظیر ایران که در پی جذب شرکتهای خارجی جهت سرمایه گذاری مستقیم و رونق بورس خود هستند، تقویت آن و شناخت عوامل مرتبط با معامله اوراق بهادار می تواند انگیزه شرکت های داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه فعالیت و توسعه سرمایه گذاری افزایش دهد، به نحوی که تحقق مناسب اهداف عمده توسعه مالی و اقتصادی دولت را نیز مهیا کند(انواررستمی و لاری سمنانی، 1386، ص 2).

همواره یکی از مسائل و معضلات محوری برنامه های رشد و توسعه، چگونگی تخصیص منابع بوده می باشد. پس مشخص کردن اندازه و معیاری برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری از مسائل اساسی جوامع به ویژه کشورهای توسعه نیافته به شماره آمده می باشد؛ زیرا در جوامع توسعه نیافته به علت کمبود سرمایه هرگونه عدم تخصیص بهینه منابع می تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد(باباجانی و همکاران، 1388، ص 22). اهمیت و اندازه قابلیت اتکا اطلاعات مختلف مالی و غیر مالی جهت تصمیم گیری های مختلف ذینفع در دنیای امروز بر همگان مشخص می باشد. نکته ای که بایستی به آن توجه نمود اینست که نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان از اطلاعات مالی و غیر مالی متنوع بوده و هر گروه از آنان با در نظر داشتن دامنه فعالیت و علایقشان به اطلاعات خاصی توجه دارند(نوبخت، 1383، ص 2).

هرجا و هرگاه اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاری فراهم گردد و اعتبار سرمایه گذار جدی گرفته گردد، سرعت سرمایه گذاری افزایش می یابد(درویش متولی و همکاران، 1391، ص 76). می توان داشتن فرهنگ سهامداری را به صورت مشخص، نهادینه بودن لزوم اختصاص بخشی از سرمایه گذاری خانوارها به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تعریف نمود و به عنوان یکی از عوامل موثر در ترغیب افراد برای سرمایه گذاری در نظر گرفت. همچنین افراد گروه های مرجع دارای قدرت مرجعیت بوده و بر تصمیمات افراد تاثیرهای بسیار زیادی را باقی می گذارند. استقرار تالار بورس اوراق بهادار نیز در مکانی مناسب با امکاناتی جهت دسترسی آسان افراد متمایل به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می تواند به عنوان عاملی پیش برنده و یا بازدارنده در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار محسوب گردد(ابزری و همکاران، 1385، ص 117). سرمایه گذاری های غیر بورسی را می توان مانند سرمایه گذاری های خارج از چارچوب بورس اوراق بهادار محسوب نمود که این سرمایه گذاری ها به نوعی به صورت فعالیتی مکمل و یا حتی رقیب با بورس اقدام می کند و ممکن می باشد جذابیت بورس را تحت تأثیر قرار دهد(انواررستمی و لاری سمنانی، 1386، ص 183). بالا بودن ریسک سیاسی و اقتصادی؛ ناراضی بودن سرمایه گذاران فعلی و عدم اطلاع رسانی درست و به موقع و شفاف و جامع مانند موانع بازدارنده جذب سرمایه ها می باشد(درویش متولی و همکاران، 1391، ص 76).

در پژوهش حاضر هدف کلی، شناسایی متغیرهای غیرمالی محیطی موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار می باشد که بر این اساس با در نظر داشتن مطالعات قبلی که به آنها تصریح گردید از مفاهیمی همچون امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، جایگاه مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس برای تعیین اهداف و فرضیه سازی پژوهش بهره گیری می گردد. بر این اساس مساله اصلی پژوهش حاضر عبارت می باشد از اینکه آیا بین متغیرهای غیر مالی برون سازمانی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم ارتباط هست؟

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اظهار مساله پژوهش هدف کلی دنبال شده در این مطالعه مطالعه تاثیرگذاری عوامل برون سازمانی غیرمالی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم می باشد. همانطور که در اظهار تبیین داده گردید امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، جایگاه مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر جذب سرمایه معرفی شده و پس مطالعه ارتباط هر یک از این متغیرها ها با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم اهداف جزئی پژوهش را تشکیل می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید