دانلود مقاله فارسی مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

در پژوهش حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بین  بکارگیری ICT  با توانمند سازی کارکنان از دیدگاه تمامی پرسنل حوزه ستادی شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته شده می باشد.اهداف پژوهش شامل هدف اصلی پژوهش به تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد پرداخته ودر بخش اهداف فرعی آن شامل (8) اهداف که به تعیین ارتباط بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با ابعاد توانمد سازی کارکنان شامل بهبود کیفیت عملکرد کارکنان، استقلال وآزادی کاری کارکنان، افزایش مسؤولیت تصمیم گیری کارکنان، افزایش تنوع شغلی کارکنان، افزایش خودکنترلی کارکنان، افزایش آمادگی کارکنان (توان وتمایل) و توسعه حرفه‌ای کارکنان و همچنین تعیین بیشترین ارتباط ابعاد توانمند سازی با فناوری اطلاعات می باشد،پرداخته می باشد.ضمن اینکه اهداف پژوهش در شکل فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی پژوهش نیز مطرح شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی-پیمایشی می باشد.جامعه آماری آن مشتمل بر225 نفر که از طریق نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه 143 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.و ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه ای می باشد که برای متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطا ت 15سؤال و برای توانمند سازی 35 سؤال و در مجموع ؛پرسشنامه 50 سؤالی بصورت استاندارد تهیه گردید.پس از اطمینان ازروایی و پایایی پرسشنامه مذکور و توزیع و جمع‌آوری آن در میان تمامی کارکنان حاضربه تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی پرداخته وبا بهره گیری از فنون آماری، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت نهایتاً فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی پژوهش تأیید گردیدند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1-هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش،تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.

1-3-2-اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهبود کیفیت عملکرد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

2-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با استقلال و آزادی کاری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

3-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با مسوولیت و تصمیم گیری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

4-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با تنوع شغلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

5-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با خود کنترلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با آمادگی(توان و تمایل) کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

7-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با رشد حرفه ای(توسعه حرفه ای) کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

8-مشخص کردن بیشترین ارتباط ابعاد توانمندسازی با فناوری اطلاعات و ارتباطات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات  با فرمت ورد