سنجش گروه های مرجع با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای – پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

اختصار

در این فصل توضیحاتی تفصیلی پیرامون سرمایه گذاری؛ پیشینه مطالعات صورت پذیرفته شده و مباحث مرتبط در زمینه موضوع مورد مطالعه ارائه گردید تا مبانی لازم جهت درک فرضیه های پژوهش فراهم آید. مطالعات این فصل در پنج بخش مطرح شده می باشد. در بخش اول که در مورد سرمایه گذاری می باشد به مباحث و مطالبی در زمینه سرمایه گذاری، ماهیت تعاریف و اهمیت سرمایه گذاری، روش های سرمایه گذاری، مراحل تصمیم گیری در فرایند سرمایه گذاری، عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری، ویژگی های سرمایه گذاران، رفتار سرمایه گذاران، خطاهای ادراکی سرمایه گذاران، تأثیر شخصیت در تصمیمات سرمایه گذاری پرداخته گردید که این مباحث برای درک موضوع سرمایه گذاری و فهم بیشتر و بهتر موضوع و مساله مورد مطالعه می باشد. در بخش دوم به بازارهای مالی پرداخته شده و مطالبی همچون اهمیت بازار مالی، توسعه بازارهای مالی، طبقه بندی بازارهای مالی مسائل مربوط به بازار سرمایه در ایران پرداخته گردید. این قسمت نیز جهت آشنایی بیشتر با مکانیزم های بازار مالی به ویژه بازار سرمایه آورده گردید.

در بخش سوم نیز به معرفی بورس اوراق بهادار پرداخته شده و مباحثی همچون تاریخچه بورس، تعاریف و وظایف بورس، نحوه پذیرش سهام و اوراق قرضه در بورس، مزایای اقتصادی بورس، بورس های اوراق بهادار منطقه ای مورد تصریح قرار گرفت. این مطالب نیز جهت آشنایی با سازمان مورد مطالعه یعنی بورس اوراق بهادار بوده تا در نهایت برای ارائه پیشنهادات کاربردی شناخت مناسبی از بورس و فعالیت ها، وظایف و اهداف آن وجود داشته باشد. در بخش چهارم نیز پیشینه پژوهش داخلی و خارجی اظهار گردید و مطالعاتی که در داخل کشور و خارج از کشور در ارتباط با موضوع مورد مطالعه انجام پذیرفته ارائه گردید. در نهایت در بخش پنجم به مبانی نظری پژوهش با در نظر داشتن ادبیات اظهار شده و ارائه مدل مفهومی پژوهش پرداخته گردید. با در نظر داشتن مباحث تئوریک موضوع مورد مطالعه، کوشش گردید تا چارچوب مفهومی جامعی پیرامون مساله مورد مطالعه در این پژوهش بدست آید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اظهار مساله پژوهش هدف کلی دنبال شده در این مطالعه مطالعه تاثیرگذاری عوامل برون سازمانی غیرمالی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم می باشد. همانطور که در اظهار تبیین داده گردید امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، جایگاه مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر جذب سرمایه معرفی شده و پس مطالعه ارتباط هر یک از این متغیرها ها با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم اهداف جزئی پژوهش را تشکیل می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی با فرمت ورد