دانلود پایان نامه:ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه ها:

در انجام هر پژوهش و پژوهش فرضیات به عنوان راه و طریق ارزیابی مسئله برای پژوهشگر لازم و ضروری هستند. این ضرورت با در نظر داشتن اهمیت و محتوای فرضیه ها که بیانگر حداقل ارتباط بین دو متغیر و همچنین قابلیت اندازه گیری متغیرهای پژوهش می باشند چنین خواهد بود:

 • فرضیه ها ابزارهای علمی تئوریها و هر نظریه ای از طریق فرضیه ها محک می خورد.
 • فرضیه ها آزمون پذیرند و به این سبب می توان روابط بین متغیرهای آن را مطالعه نمود.
 • فرضیه ها موجب افزایش دانش بشری از طریق تائید یا رد آنها می گردند.
 • فرضیه ها پل بین تئوریها و تجربیات (تفکر و اندیشه تا نظاره و اقدام) هستند (ساده،1375).

فرضیه ها:

 • بین ضریب P/E و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار ارتباط معنی داری هست.
 • بین ضریب P/B و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار ارتباط معنی داری هست.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • بین ضریب P/S و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار ارتباط معنی داری هست.
 • بین ضریب P/CFO و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار ارتباط معنی داری هست.
 • بین ضریب EV/EBITDA و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار ارتباط معنی داری هست.
 • بین ارزیابی های ضرایب P/E،P/B،P/S،P/CFOوEV/EBITDA درتعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار تفاوت قابل ملاحظه ای هست.

1-6 روش انجام پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و با در نظر داشتن ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام پژوهش در زمره تحقیقات پس رویدادی طبقه بندی می گردد، که در آن برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی و کتابخانه ای بهره گیری می گردد. به نحوی که به مقصود جمع آوری داده های مورد نظر برای نمونه پژوهش از نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد جدید و همچنین اطلاعات موجود شرکتها در سایت بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری می گردد.

همچنین به مقصود گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای و از کتب مجلات و تحقیقات انجام یافته برای مطالب علمی و تئوریک مرتبط با موضوع پژوهش نیز بهره گیری خواهد گردید. ضمن اینکه شیوه تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی و با بهره گیری از نرم افزارEveiws انجام خواهد پذیرفت؛ فرضیه های پژوهش نیز با بهره گیری از آزمون t-test ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اولین مرحله در انجام هر پژوهش علمی، تعیین هدف آن پژوهش می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهاده های مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.

در این پژوهش در صد مطالعه این موضوع هستیم که ارتباط بین نسبتهای قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک را با بازده سهام در بورس تهران مورد مطالعه قرار دهیم و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کنیم و ابهام وجود روابط بین عوامل با بازده سهام شرکتهای سیمان و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل در بورس را برطرف سازیم و در نهایت ایجاد مدلهایی به گونه معقول برای کارایی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی  با فرمت ورد