تعیین مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات-پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                          صفحه

 

1-1- تئوری‌های ابعاد متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابعاد توانمند سازی کارکنان………………………………. 16

2-1- نشانه‌های توانمندسازی…………………… 37

2-2- ویژگی و خصوصیات اطلاعات…………………. 85

2-3- ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات……………. 92

2-4- انواع شبکه…………………………… 121

3-1- توزیع کارکنان………………………… 160

3-2- تعداد اعضای نمونه به تفکیک اداره کل…….. 162

3-3- مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه دوم(ابعاد توانمند سازی کارکنان)………………………………………… 171

3-4- پایایی پرسشنامه توانمند سازی کارکنان……. 172

3-5-نتیجه مطالعه پایایی پرسشنامه توانمند سازی کارکنان 172

3-6- مقادیر آلفای کرونباخ پرسشنامه اول(فناوری اطلاعات و ارتباطات)………………………………………… 172

3-7-پایایی پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات     173

3-8-نتیجه مطالعه پایایی پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات 173

4-1- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان……….. 178

4-2- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان………….. 179

4-3- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان….. 180

4-4- توزیع فراوانی رسته شغلی پاسخ دهندگان……. 181

4-5- توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان…… 182

4-6- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان   183

4-7- نتیجه آزمون نرمال بودن فرضیه اصلی پژوهش     184

4-8- نتیجه آزمون فرضیه اصلی پژوهش…………… 185

4-9- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای فرضیه فرعی اول 186

عنوان                                          صفحه

4-10- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول……………. 187

4-11- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش از طریق همبستگی کندال 187

4-12- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای فرضیه فرعی دوم 188

4-13- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم……………. 189

4-14- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش از طریق همبستگی کندال 189

4-15- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای فرضیه فرعی سوم 190

4-16- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم……………. 191

4- 17- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای فرضیه فرعی چهارم: 192

4- 18- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم:……….. 193

4- 19- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای فرضیه فرعی پنجم   194

4- 20- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم………….. 194

4- 21- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای فرضیه فرعی ششم    195

4- 22- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم…………… 196

4-23- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم پژوهش از طریق همبستگی کندال 196

4- 24- نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای فرضیه فرعی هفتم   197

4- 25- نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم………….. 198

5-1- نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش……….. 201

5-2- نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش……………. 201

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-3-نتایج اولویت بندی ابعاد توانمند سازی از طریق آزمون فریدمن………………………………………… 202

5-4-اندازه ارتباط ابعاد توانمند سازی کارکنان با فناوری اطلاعات به ترتیب اولویت……………………………… 203

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                          صفحه

 

4-1- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان……….. 178

4-2- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان………….. 179

4-3- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان….. 180

4-4- توزیع فراوانی رسته شغلی پاسخ دهندگان……. 181

4-5- توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان…… 182

4-6- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان   183

فهرست اشکال

عنوان                                          صفحه

 

1-1- مدل مفهومی موضوع پژوهش…………………. 16

2-1- اجزای فناوری………………………….. 76

2-2- انواع اطلاعات از نظر حوزه تخصصی………….. 84

2-3- انواع اطلاعات از نظر سطوح سازمانی………… 84

2-4- وظایف اصلی فناوری اطلاعات برای مدیریت و کنترل اطلاعات 97

2-5- مزایای فناوری اطلاعات…………………… 98

2-6- برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات………. 100

2-7- مظاهر کاربردی فناوری اطلاعات……………. 107

2-8- ارتباط بین فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی 111

2-9- ارتباط دو سویه سازمان و فناوری اطلاعات………………… ………………………112

2-10- پیامد ناشی از فناوری اطلاعات در سازمان….. 113

2-11- انواع سیستمهای اتوماسیون اداری………… 116

3-1- مدل بکار رفته شده برای موضوع پژوهش……… 159

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1-هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش،تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.

1-3-2-اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهبود کیفیت عملکرد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

2-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با استقلال و آزادی کاری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

3-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با مسوولیت و تصمیم گیری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

4-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با تنوع شغلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

5-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با خود کنترلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

6-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با آمادگی(توان و تمایل) کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

7-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با رشد حرفه ای(توسعه حرفه ای) کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

8-مشخص کردن بیشترین ارتباط ابعاد توانمندسازی با فناوری اطلاعات و ارتباطات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات  با فرمت ورد