بررسی مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه…………………………………….. 3

1-1- اظهار مسئله 6

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش 8

1-3- اهداف پژوهش…………………………… 12

1-3- 1- اهداف اصلی پژوهش……………………. 12

1-3-2- اهداف فرعی پژوهش…………………….. 12

1-4- چارچوب نظری پژوهش 13

1-5- مدل تحقیقق 16

1-6- فرضیه های پژوهش 17

1-6-1- فرضیه اصلی پژوهش 17

1-6-2- فرضیه های فرعی پژوهش…………………. 17

1-7- جامعه آماری پژوهش……………………… 18

1-8- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری پژوهش 18

1-9- روش پژوهش 18

1-10- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات……………. 18

1-11-قلمرو پژوهش…………………………… 19

1-11-1- قلمرو موضوعی پژوهش 19

1-11-2-قلمرو مکانی پژوهش……………………. 19

1-11-3-قلمرو زمانی پژوهش…………………… 19

1-12- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………… 19

1-12-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات…………….. 19

1-12-1-1-تعرف مفهومی فناوری اطلاعات و ارتباطات     19

عنوان                                          صفحه

1-12-1-2-تعریف عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات   20

1-12-2- توانمند سازی……………………….. 20

1-12-2-1-تعریف مفهومی توانمند سازی…………… 20

1-12-2-2-تعریف عملیاتی توانمند سازی………….. 20

1-12-2-3-تعاریف مفهومی ابعاد توانمند سازی…….. 21

1-12-2-3-1-تعریف مفهومی بهبود کیفیت عملکرد کارکنان 21

1-12-2-3-2-تعریف مفهومی استقلال و آزادی کاری کارکنان 21

1-12-2-3-3-تعریف مفهومی مسوولیت تصمیم‌گیری کارکنان 21

1-12-2-3-4-تعریف مفهومی تنوع شغلی کارکنان…….. 22

1-12-2-3-5-تعریف مفهومی خودکنترلی کارکنان…….. 22

1-12-2-3-6-تعریف مفهومی آمادگی(توان و تمایل) کارکنان 22

1-12-2-3-7- تعریف مفهومی توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌ای) کارکنان    22

1-12-2-4-تعاریف عملیاتی ابعاد توانمند سازی……. 22

1-12-2-4-1-تعریف عملیاتی بهبود کیفیت عملکرد کارکنان 22

1-12-2-4-2-تعریف عملیاتی استقلال و آزادی کاری کارکنان 23

1-12-2-4-3-تعریف عملیاتی مسوولیت تصمیم‌گیری کارکنان 23

1-12-2-4-4-تعریف عملیاتی تنوع شغلی کارکنان……. 23

1-12-2-4-5-تعریف عملیاتی خودکنترلی کارکنان……. 23

1-12-2-4-6-تعریف عملیاتی آمادگی(توان و تمایل)کارکنان 23

1-12-2-4-7-تعریف عملیاتی توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌ای) کارکنان    24

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه…………………………………….. 26

2-1- بخش اول، توانمندسازی…………………… 29

2-1-1- تعاریف و مفاهیم توانمند سازی 29

عنوان                                          صفحه

2-1-2- توانمندسازی و تواناسازی کارکنان 33

2-1-3- مفروضات توانمندسازی 35

2-1-4- نشانه‌های توانمندسازی 36

2-1-5- ابعاد توانمندسازی 38

2-1-5-1- بهبود کیفیت عملکرد کارکنان………….. 38

2-1-5-2- استقلال و آزادی کارکنان……………… 40

2-1-5-3- افزایش مسوولیت تصمیم گیری کارکنان……. 41

2-1-5-4- افزایش تنوع شغلی کارکنان……………. 42

2-1-5-4-1-ویژگی های یک شغل غنی شده…………… 43

2-1-5-4-1-1-تنوع مهارتی…………………….. 43

2-1-5-4-1-2-هویت کار……………………….. 43

2-1-5-4-1-3-اهمیت کار………………………. 43

2-1-5-4-1-4-استقلال…………………………. 43

2-1-5-4-1-5-بازخورد شغلی……………………. 44

2-1-5-4-2- مفاهیم مربوط به تنوع شغلی…………. 44

2-1-5-4-2-1-مفهوم توسعه شغل…………………. 44

2-1-5-4-2-2-غنی سازی شغل……………………. 45

2-1-5-5- افزایش خود کنترلی………………….. 45

2-1-5-6- افزایش آمادگی کارکنان(توان و تمایل)      47

2-1-5-7- توسعه حرفه‌ای کارکنان(رشد حرفه ای)……. 48

2-1-6- ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمان 50

2-1-7- تأثیر مدیر در ایجاد سازمان توانمند 51

2-1-8- فنون‌ و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان‌ها 52

2-1-9- عوامل موثر در فرایند توانمندسازی کارکنان 53

2-1-10- دستاوردهای برنامه‌های توانمندسازی 54

عنوان                                          صفحه

2-1-11- پیش نیازهای توانمندسازی کارکنان 55

2-1-11-1-ویژگی های حرفه ای………………….. 55

2-1-11-1-1-آموزش…………………………… 55

2-1-11-1-2-ارشاد…………………………… 56

2-1-11-1-3-تعلق حرفه ای…………………….. 56

2-1-11-1-4-شبکه سازی……………………….. 56

2-1-11-2-محیط کاری…………………………. 57

2-1-11-3-سبک رهبری…………………………. 57

2-1-12- برنامه‌های توانمندسازی 58

2-1-12-1-برنامه های توانمند سازی سطح پایین……. 58

2-1-12-2- برنامه‌های توانمندسازی سطح متوسط………. 58

2-1-12-3- برنامه‌های توانمندسازی سطح بالا……….. 59

2-1-13- راهکار‌های عملی توانمندسازی کارکنان 59

2-1-13-1-آموزش ضمن خدمت…………………….. 59

2-1-13-1-1- آموزش ضمن خدمت در محل کار………… 60

2-1-13-1-2- آموزش ضمن خدمت خارج از محل کار……. 60

2-1-13-2- سهیم کردن کارکنان دراطلاعات………… 61

2-1-13-3- پرورش تجارب تسلط شخصی……………… 62

2-1-13-4- اعمال طرفداری‌های اجتماعی و عاطفی……… 62

2-1-13-5- الگوسازی…………………………. 63

2-1-13-6- کار تیمی…………………………. 64

2-1-13-7- تحریکات احساسی……………………. 65

2-1-13-8- باز خورد…………………………. 65

2-1-13-9- ایجاد اعتماد……………………… 65

2-1-14- تأثیر توانمندسازی در رفتار کارکنان 66

عنوان                                          صفحه

2-1-15- زمینه‌های ایجاد توانمندسازی…………… 67

2-1-16- رویکردهای توانمندسازی 67

2-1-16-1- رویکرد مکانیکی (ارتباطی)………….. 67

2-1-16-2- رویکرد ارگانیکی (انگیزشی)………….. 68

2-1-17- مزایای توانمندسازی 68

2-1-18- اهداف توانمندسازی 69

2-1-19- هزینه‌های توانمندسازی 70

2-1-20- مراحل توانمندسازی 71

2-1-21- ویژگی‌های سازمان‌های توانمند 71

2-1-22- موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجرای توانمندسازی 72

2-1-23- پیامد توانمندسازی 72

2-1-23-1- پیامد نظری توانمند سازی…………… 73

2-1-23-1-1- افزایش رضایت شغلی……………….. 73

2-1-23-1-2- کاهش فشار روحی………………….. 74

2-1-23-2- پیامد رفتاری توانمند سازی………….. 74

2-2- بخش دوم، فناوری اطلاعات و ارتباطات……….. 75

2-2-1- مفهوم فناوری………………………… 75

2-2-2- اجزای فناوری 76

2-2-3- طبقه‌بندی فناوری 77

2-2-4- مدیریت فناوری 78

2-2-5- مفهوم اطلاعات 78

2-2-5-1- تعریف اطلاعات 79

2-2-5-2- ابعاد اطلاعات………………………. 80

2-2-5-2-1-بعد زمان………………………… 80

2-2-5-2-2-بعد مکان………………………… 81

عنوان                                          صفحه

2-2-5-2-3-بعد شکل…………………………. 81

2-2-5-3- ارزش اطلاعات……………………….. 82

2-2-5-4- انواع اطلاعات 82

2-2-5-5- اهمیت اطلاعات………………………. 88

2-2-6- مفهوم فناوری اطلاعات 88

2-2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات 90

2-2-6-2- ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات 91

2-2-6-3- ویژگی های فناوری اطلاعات…………….. 92

2-2-6-4- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 93

2-2-6-4-1-کاربردهای عملیاتی………………… 93

2-2-6-4-2-کاربردهای اطلاعاتی………………… 93

2-2-6-5- جنبه‌های مرتبط با مفهوم فناوری اطلاعات 94

2-2-6-6- به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات 94

2-2-6-7- تأثیر فناوری اطلاعات در سازمان 96

2-2-6-8- اصول فناوری اطلاعات 96

2-2-6-8-1- وظایف فناوری اطلاعات 97

2-2-6-8-2- مزایای فناوری اطلاعات……………… 97

2-2-6-8-2-1-سرعت…………………………… 97

2-2-6-8-2-2-ثبات و پایداری………………….. 98

2-2-6-8-2-3-دقت……………………………. 98

2-2-6-8-2-4-قابلیت اطمینان………………….. 98

2-2-6-8-3- فرصت‌های فناوری اطلاعات 99

2-2-6-8-3-1-کمک به مردم…………………….. 99

2-2-6-8-3-2-حل معضلات……………………….. 99

2-2-6-9- برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات 100

عنوان                                          صفحه

2-2-6-9-1- روش های مبتنی بر رویکرد تجویزی……. 100

2-2-6-9-2- روش های مبتنی بر رویکرد توصیفی……. 101

2-2-6-10- سازماندهی فناوری اطلاعات 101

2-2-6-11- فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات 102

2-2-6-12- ارتباط ویژه مهندسی مجدد فرایند کسب و کار و فناوری اطلاعات 103

2-2-6-12-1-ابعاد………………………….. 103

2-2-6-12-2-هدف……………………………. 103

2-2-6-12-3-فعالیت ها………………………. 104

2-2-6-13- کارکردهای مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با تاکید بر فناوری اطلاعات 104

2-2-6-13-1- توانمند سازی کارکنان……………. 104

2-2-6-14- کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی 106

2-2-7- مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی 108

2-2-7-1- ویژگی‌های سیستم اطلاعاتی…………….. 110

2-2-7-2- قابلیت‌های عمده سیستم‌های اطلاعات 110

2-2-7-3- فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی 111

2-2-7-4- سازمان و فناوری اطلاعات 112

2-2-7-5- سازمان و سیستم های اطلاعاتی…………. 113

2-2-7-6- تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعات 114

2-2-7-7- مزایای سیستم‌های اطلاعاتی 114

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-8- تعریف اتوماسیون اداری 115

2-2-8-1- انواع سیستم‌های اتوماسیون اداری 116

2-2-8-2- هدف اتوماسیون اداری 117

2-2-8-3- کاربردهای اتوماسیون اداری 118

2-2-9- تعریف ارتباطات 118

2-2-9-1- تئوری ارتباطات……………………. 119

عنوان                                          صفحه

2-2-9-2- شبکه‌های ارتباطی 121

2-2-9-2-1- اینترنت………………………… 122

2-2-9-2-2- اینترانت……………………….. 123

2-2-9-2-3- اکسترانت……………………….. 123

2-2-9-3- انواع تکنولوژی ارتباط سازمانی 124

2-2-10- تعریف آموزش……………………….. 125

2-2-10-1- تعریف سیستم های آموزشی……………. 125

2-2-10-2- تاریخچه تکنولوژی آموزشی…………… 126

2-2-10-3- تکنولوژی آموزشی و ضرورت آن………… 127

2-2-10-4- اجزای سیستم‌های آموزشی…………….. 127

2-2-10-5- سیستم های مدیریت آموزش الکترونیک…… 128

2-3- بخش سوم: فناوری اطلاعات و ارتباط آن با توانمندسازی کارکنان………………………………………… 130

2-3-1- بهره گیری از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت‌های کارکنان 130

2-3-1-1- توسعه حرفه‌ای……………………… 131

2-3-1-2- تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری 131

2-3-1-3- تقویت خود نظارتی 133

2-3-1-4- تغییر تأثیر کارکنان…………………. 134

2-3-1-5- تغییر شیوه کنترل کارکنان 135

2-3-2- تأثیر فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات 135

2-3- 3- اثرات سازمانی فناوری اطلاعات 137

2-3- 3-1- سلسله مراتب سازمانی………………. 137

2-3- 3-2- تغییر در سرپرستی 138

2-3- 3-3- جابجایی قدرت 138

2-3- 3-4- اثر فناوری اطلاعات بر مشاغل 138

2-3- 3-5- محتوای مشاغل 139

عنوان                                          صفحه

2-3- 3-6- سطوح مهارتی کارکنان 139

2-3- 3-7- تاثیر سطوح عملیاتی 139

2-3- 3-8- تاثیر بر مشاغل و تأثیر‌های مدیران 140

2-3-4- قدرت و جایگاه سازمانی 140

2-3-5- اثرات مستقیم فناوری اطلاعات بر سازمان 141

2-4- بخش چهارم:پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی….. 141

2-4-1- مروری بر تحقیقات داخلی………………. 141

2-4-2- مروری بر تحقیقات خارجی………………. 144

2-5- آشنایی با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی   145

2-5-1- معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی……………………………….. 147

2-5-1-1- اداره آمار و اطلاعات……………….. 147

2-5-1-2- اداره ارتباطات شبکه و اینترنت………. 148

2-5-1-3- اداره تجهیزات سیستم‌های رایانه‌ای و آزمایشگاهی    149

2-5-2- منابع مالی…………………………. 150

2-5-3- آشنایی با اداره کل امور اداری و منابع انسانی 150

2-5-3-1- بهره‌وری‎…………………………. 151

2-5-3-2-کیفیت زندگی ‏کاری‎…………………… 151

2-5-3-3- پیروی از قانون‎……………………. 151

2-5-4- بعضی از وظایف عمده دانشگاه آزاد اسلامی     152

2-5-5- سیاست‌های (اهداف کلان کیفی) برنامه پنج ساله و چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی……………………………….. 153

2-5-6- بیانیه ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404 154

 

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه……………………………………. 156

3-1- روش پژوهش……………………………. 156

عنوان                                          صفحه

3-1-1- روش پژوهش بر حسب هدف………………… 157

3-1-1-1-پژوهش کاربردی……………………… 157

3-1-2- روش پژوهش بر حسب ماهیت………………. 157

3-1-2-1-پژوهش توصیفی………………………. 157

3-1-2-2- پژوهش پیمایشی…………………….. 158

3-1-2-3- پژوهش همبستگی…………………….. 158

3-2- مدل پژوهش……………………………. 158

3-3- جامعه آماری………………………….. 159

3-4- نمونه:روش نمونه گیری پژوهش و حجم نمونه….. 160

3-5- ابزار گردآوری داده های پژوهش…………… 163

3-5-1- انواع روش های گرد آوری اطلاعات………… 163

3-5-1-1- روش کتابخانه ای…………………… 164

3-5-1-2- روش میدانی……………………….. 164

3-5-1-2-1- ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه     165

3-6- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری پژوهش…….. 166

3-7- اعتبار و پایایی ابزار سنجش…………….. 167

3-7-1- روایی(اعتبار ابزار سنجش)…………….. 168

3-7-2- پایایی(اعتماد پذیری ابزار سنجش)………. 169

3-8- تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش………….. 173

3-8-1- شیوه تجزیه و تحلیل کمی……………… 173

3-8-1-1-تجزیه و تحلیل با بهره گیری از آمار توصیفی  174

3-8-1-2- تجزیه تحلیل با بهره گیری از آمار استنباطی 174

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- بخش چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش    177

عنوان                                          صفحه

مقدمه……………………………………. 177

4-1-1- ویژگی های جمعیت شناختی………………. 177

4-1-1-1- جنسیت……………………………. 178

4-1-1-2- سن………………………………. 179

4-1-1-3- سطح تحصیلات……………………….. 180

4-1-1-4- رسته شغلی………………………… 181

4-1-1-5- سابقه خدمت……………………….. 182

4-1-1-6- وضعیت استخدامی……………………. 183

4-1-2- آمار استنباطی………………………. 184

4-1-2-1- آزمون آماری فرضیه های پژوهش………… 184

4-1-2-1-1- آزمون آماری فرضیه اصلی پژوهش……… 184

4-1-2-1-2- آزمون آماری فرضیه های فرعی پژوهش….. 186

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه…………………………………… 200

5-1- اختصار و نتیجه گیری یافته‌های پژوهش……….. 200

5-1-1- نتیجه مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش     201

5-1-2- نتیجه گیری از آزمون فرضیه‌های پژوهش……. 201

5-1-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اصلی پژوهش     203

5-1-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌های فرعی پژوهش  204

5-1-2-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش 204

5-1-2-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش 204

5-1-2-2-3- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش 204

5-1-2-2-4- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش 205

5-1-2-2-5- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی پنجم پژوهش 205

عنوان                                          صفحه

5-1-2-2-6- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی ششم پژوهش 206

5-1-2-2-7- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعی هفتم پژوهش 206

5-2- محدودیت های پژوهش…………………….. 207

5-3- پیشنهادها……………………………. 207

5-3-1- پیشنهادهایی مبتنی برنتایج یافته های پژوهش 207

5-3-1-1-پیشنهاد فرضیه فرعی اول پژوهش………… 207

5-3-1-2-پیشنهاد فرضیه فرعی دوم پژوهش………… 208

5-3-1-3-پیشنهاد فرضیه فرعی سوم پژوهش………… 208

5-3-1-4-پیشنهاد فرضیه فرعی چهارم پژوهش………. 209

5-3-1-5-پیشنهاد فرضیه فرعی پنجم پژوهش……….. 209

5-3-1-6-پیشنهاد فرضیه فرعی ششم پژوهش………… 210

5-3-1-7-پیشنهاد فرضیه فرعی هفتم پژوهش……….. 210

5-4- سایر پیشنهاد ها برای پژوهش آتی…………. 211

پیوست‌ها………………………………….. 213

منابع……………………………………. 213

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1-هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش،تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.

1-3-2-اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهبود کیفیت عملکرد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

2-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با استقلال و آزادی کاری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

3-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با مسوولیت و تصمیم گیری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

4-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با تنوع شغلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

5-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با خود کنترلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

6-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با آمادگی(توان و تمایل) کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

7-تعیین ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با رشد حرفه ای(توسعه حرفه ای) کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

8-مشخص کردن بیشترین ارتباط ابعاد توانمندسازی با فناوری اطلاعات و ارتباطات

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات  با فرمت ورد