ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………

1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………

1

2

3

1-2تعریف و اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………. 4
1-3اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………. 6
1-4اهداف………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-5فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-6روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 10
1-7جامعه ونمونه آماری…………………………………………………………………………………………………. 10
1-8متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 11
1-9 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 12
1-9-1 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 12
1-9-2 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………. 12
1-9-3- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………. 12
1-10 تعریف واژه های کلیدی پژوهش…………………………………………………………………………….. 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………….. 16
2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2 فرایندارزش گذاری…………………………………………………………………………………………………. 19
2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام……………………………………………………………………………. 20
2-3-1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی ……………………………………………………………. 20
2-4پیش بینی عملکرد آتی شرکت ……………………………………………………………………………… 20
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید