منابع پایان نامه در مورد دانلود پایان نامه ها در مورد تخریب مال -اتلاف عمدی برخی اموال – جرم تخریب در حقوق

تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادّی متعلّق به دیگران است، که برابر مقرّرات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی براساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی …

پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی برای نخستین بار در سال۱۹۸۳ توسط باتمن و ارگان مطرح شد ولی در واقع این مفهوم توسعه مفاهیمی مانند تمایل به همکاری مطرح شده توسط بارنارد ۱۹۳۸ است. ارگان و همکاران (۲۰۰۵) ، رفتار شهروندی سازمانی را رفتارهای آزادانه فردی که بوسیله سیستم پاداش، مستقیم یا اشکارا …

دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه در مورد ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی

الف) ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی هفت بُعد رفتار شهروندی سازمانی که پ ودس اکوف و همکاران ( ۲۰۰۰ ) ارائه کردند عبارتند از: ۱ – کمک به دیگران ۲ – جوانمردی ۳ – وفاداری سازمانی ۴ – اطاعت سازمانی ۵ – ابتکار فردی ۶ – فضیلت مدنی ۷ – …

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : بهره وری اداری: تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان

۲-۳-۶ دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان ۲-۳-۶-۱ رشد و تقویت بهره وری همکاران ۱ – کارکنانی که به همکاران خود کمک می کنند باعث بهره وری بالای آنان می گردند. ۲ – رفتارهای کمکی همواره و در طول زمان به انجام بهتر فعالیت ها کمک کرده است. …

پایان نامه در مورد بهره وری اداری: تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان

۲-۳-۶ دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان ۲-۳-۶-۱ رشد و تقویت بهره وری همکاران ۱ – کارکنانی که به همکاران خود کمک می کنند باعث بهره وری بالای آنان می گردند. ۲ – رفتارهای کمکی همواره و در طول زمان به انجام بهتر فعالیت ها کمک کرده است. …

پایان نامه ارشد : اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان

۲-۳-۵ اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان یکی از اصول تعریف اولیه ارگان ( ۱۹۸۸ ) از رفتار شهروندی سازمانی این است که : زمانی که بر طول زمان و بر افراد انباشته شود چنین رفتاری ، اثربخشی سازمان را افزایش می دهد. برای سالیان دراز این …

پایان نامه پایان نامه در مورد اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان

۲-۳-۵ اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان یکی از اصول تعریف اولیه ارگان ( ۱۹۸۸ ) از رفتار شهروندی سازمانی این است که : زمانی که بر طول زمان و بر افراد انباشته شود چنین رفتاری ، اثربخشی سازمان را افزایش می دهد. برای سالیان دراز این …

دانلود پایان نامه پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی

۲-۳-۴ پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی اگر چه بخش عمده ای از تحقیقات انجام شده در زمینه رفتار شهروندی سازمانی برروی ادبیات این موضوع انجام شده است اما تحقیقات جدید در این زمینه اخیراً برروی پیامدها و نتایج رفتار شهروند سازمانی متمرکز شده اند، بالاخص برروی دو موضوع و …

پایان نامه کارشناسی ارشد : پایان نامه با موضوع پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی

۲-۳-۴ پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی اگر چه بخش عمده ای از تحقیقات انجام شده در زمینه رفتار شهروندی سازمانی برروی ادبیات این موضوع انجام شده است اما تحقیقات جدید در این زمینه اخیراً برروی پیامدها و نتایج رفتار شهروند سازمانی متمرکز شده اند، بالاخص برروی دو موضوع و …

منابع پایان نامه با موضوع ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

۲-۳-۳-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی علیرغم توجه فزاینده به موضوع رفتارهای شهروندی، با مروری بر ادبیات این حوزه ، فقدان اجماع درباره ابعاد این مفهوم آشکار می گردد. نتایج حاصل از مرور ادبیات نشان می دهد که تقریباً سی نوع متفاوت از رفتار شهروندی قابل تفکیک است و تعاریف متعددی از …