پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

ارائه روشن و واضح اطلاعات یک پژوهش با بهره گیری از روش‌های آماری مناسب می‌تواند بر کیفیت آن تأثیر مستقیم داشته باشد. در این فصل به مطالعه روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری، متغیرهای پژوهش، ابزار اندازه‌گیری، پایایی پرسشنامه، مقیاس‌های اندازه‌گیری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازیم.

3–1 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نقطه نظر هدف کاربردی می باشد، زیرا به دنبال یافتن و ارائه اصول کلی و اساسی برای رفع مشکل عدم رضایت شغلی کارکنان می‌باشد. از طرف دیگر روش پژوهش حاضر توصیفی می باشد که به شکل میدانی با مشارکت فعال آزمودنی‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه انجام گرفته می باشد، زیرا با جمع‌آوری اطلاعات به مطالعه وضعیت موجود رضایت شغلی در بین کارکنان می‌پردازد.

3–2 جامعه آماری

در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد در شهرستان ساوه می‌باشد. بر طبق آمار به دست آمده از اداره امور شعب بانک ملی و پاسارگاد، تعداد کل کارکنان بانک ملی ساوه 104 نفر و تعداد کل کارکنان بانک پاسارگاد 34 نفر می‌باشد.

33 نمونه آماری و روش نمونه گیری

با در نظر داشتن حجم جامعه و با بهره گیری از جدول مورگان، 81 نفر از کارکنان بانک ملی ساوه و 32 نفر از کارکنان بانک پاسارگاد با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

  • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

  • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد