متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزار گردآوری داده ها

در این پژوهش به مقصود جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه وضعیت متغیرهای پژوهش و همچنین برای تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. پرسشنامه این پژوهش شامل 4 سوال عمومی می‌باشد که به کمک آنها مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان شامل سن، جنسیت، اندازه تحصیلات و سابقه خدمت جمع آوری می گردد.

همچنین پرسشنامه این پژوهش، شامل 24 سوال هفت گزینه‌ای می‌باشد که به کمک آنها می‌توان متغیرهای پژوهش را اندازه‌گیری نمود و درستی سوالات پژوهش را مطالعه نمود. سوالات این پرسشنامه از بین سوالات پرسشنامه‌های استاندارد با در نظر داشتن نظر اساتید راهنما و مشاور انتخاب شده می باشد. گزینه‌های مربوط به هر سوال بصورت : کاملاً مخالفم، مخالفم، تا حدودی مخالفم، نظری ندارم، تا حدودی موافقم، موافقم و کاملاً موافقم می‌باشند.

 

 1-11-1 سنجش روایی

اگرچه سوالات این پرسشنامه از منابع معتبر استخراج گردیده می باشد، لیکن برای مطالعه روایی پرسشنامه مورد نظر در این پژوهش، از اعتبار محتوایی نیز جهت بومی سازی پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. از این رو آغاز نسخه ای از پرسشنامه در اختیار استاد راهنما و استاد مشاور قرار گرفت تا روایی محتوایی پرسشنمه سنجیده گردد و نظرات پیشنهادی ایشان در مورد پرسش نامه اعمال گردید.

 

1-11-2 سنجش پایایی

جهت پایایی پرسشنامه در این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود تعداد 30 عدد پرسشنامه بصورت آزمایشی توسط کارکنان تکمیل گردید و با بهره گیری از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر استخراج گردید.

 

 

 

1-12 قلمرو پژوهش

1-12-1 قلمرو موضوعی پژوهش:

از نظر موضوعی این پژوهش به رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی و تأثیر آن بر بهره وری منابع انسانی در شهرداری محلات بر اساس هفت مولفه تفکر سیستمی, یادگیری تیمی,چشم انداز مشترک,مهارت های فردی وبه اشتراک گذاشتن دانش,رهبری مشارکتی از دیدگاه کارکنان شهرداری محلات می پردازد.

1-12-2 قلمرو مکانی پژوهش :

این پژوهش در شهرداری محلات  شهر محلات انجام شده و به آزمون فرضیات در نظر گرفته شده با در نظر داشتن مدل مفهومی پژوهش، در شهرداری محلات پرداخته می باشد.

1-12-3 قلمرو زمانی پژوهش :

مطالعات مقدماتی این پژوهش از فروردین  سال 1392 شروع گردید و در شهریور 1392 به پایان رسید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف کلی:

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی در شهرستان محلات.

 

1-4-2 اهدف فرعی:

1- نهادینه کردن یادگیری سازمانی در شهرداری محلات جهت افزایش بهره وری منابع انسانی .

2- آموزش و کسب دانش حرفه ای با تاکید بر یادگیری سازمانی.

3- ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان.

 

 

با در نظر داشتن موضوع پایان نامه واینکه ما به دنبال رتبه بندی ابعاد یادگیری هستیم یعنی موضوع مبتنی بر

رتبه بندی می باشد ، پس فرضیه نداریم. لذا سوالات پژوهش مبنای کار می باشد.  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش :

 اندازه اهمیت رتبه بندی هر یک از ابعادیادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد؟

 1-5-2  سوالهای  فرعی پژوهش:

1- رتبه مهارت‌های فردی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

2- رتبه مـدل‌های ذهنی در بهـره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

3- رتبه چشم انداز مشترک در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

4- رتبه یادگیری تیمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

5- رتبه تفکر سیستمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی  با فرمت ورد