متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش تجزیه و تحلیل داده ها :

تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از پژوهش حاضر شامل دو بخش به تبیین زیر می باشد:

الف. آمار توصیفی:

به مقصود توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای دایره ای بهره گیری میگردد.

ب. آمار استنباطی:در این پژوهش برای تعیین اندازه تاثیر هر یک از ابعاد یادگیری سازمانی در بهره‌وری منابع انسانی در شهرداری شهرستان محلات و همچنین برای رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره­وری منابع انسانی از روش شباهت به گزینه ایده‌آل فازی یا تاپسیس فازی (FTOPSIS) بهره گیری می گردد.

 

1-14 تعریف مفهومی و عملیاتی  واژه ها و اصطلاحات:

یادگیری سازمانی : یادگیری سازمانی را ایجاد بینش، دانش و همبستگی بین کنشهای گذشته و تاثیر آن کنشها و کنشهای آینده تعریف می کنند. (کلینسون وکوک، ۲۰۰۷)

چشم انداز مشترک: اهمیت چشم انداز مشترک برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده:اول, چشم انداز مشترک تمرکز و انرژی برای یادگیری را فراهم می سازد. دوم, چشم انداز افراد را به اقدام سوی می دهد.چشم انداز بیانگر آمال و رویا های آن ها می باشد وبه آن ها معنی می بخشدسوم, کشش به سمت هدف مطلوب بالاتر با نیرو های حاکم بر وضع موجود مقابله می کند.چشم انداز مشترک ,هدف نهایی را ایجاد کرده خطر پذیری و نوآوری را تشویق می کند.چهارم , ارزش ها و معانی مشترک, درتعیین نوع دانشی که سازمان ذخیره و منتقل می کند مهم می باشد (Marquard, 2002).

کارویادگیری گروهی:در کار و یادگیری گروهی تاکید بر اهمیت هم راستایی نیروها و کارکنان سازمان می باشد تا ازبه هدر رفتن انرژی جلوگیری گردد.یادگیری جمعی عبارت می باشد ازفرآیندی که طی آن ظرفیت اعضای گروه توسعه داده شده وبه گونه ای همسو گردد که نتایج حاصل از آن چیزی باشد که همگان واقعا طالب آن بوده اند( .(Senge, 1990

اشتراک دانش: به اشتراک گذاشتن دانش,انتقال و توزیع دانش,انتقال سازمانی و فن آورانه ی داده ها ,اطلاعات و دانش را در بر می گیرد.ظرفیت سازمان برای جابه جایی دانش,بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراک گذاشتن قدرت می باشد که لازمه موفقیت شرکت نیز هست.دانش بایستی به دقت و به سرعت در سراسر سازمان و یا حوزه های شرکت توزیع گردد (Marquard, 2002).

تفکرسیستمی:تفکر سیستمی یعنی بهره گیری از روش سیستمی در تحلیل و اداره امور سازمان وتوجه برتاثیرعوامل سازمانی بر یکدیگر.با تفکری کلی نگرانه,فعالیت های تجاری و به گونه کلی سایر کوشش های انسانی همگی سیستم هستند.آن ها توسط ساخته های فعالیت های مرتبط با یکدیگرمحدود شده اند,فعالیت هایی که معمولا نیازبه سال ها زمان دارند تابه گونه کامل بر یکدیگراثربگذارند.ازآن جا که ما خودنیزجزئی ازاین مجموعه هستیم,برای پی بردن به الگوی تغییربا دشواری مضاعفی مواجه هستیم (Senge, 1990).

رهبری مشارکتی: پیامد رهبری مشارکتی,داشتن احساس شراکت کارکنان می باشد.نتیجه چنین کوششی آن می باشد که کارکنان احساس می کنند به آنان نیاز می باشد و وجودشان سودمند می باشد. تحقیقات ثابت کرده می باشد که مشارکت مقاومت در برابر تغییر را کاهش,تعهد به سازمان را افزایش داده وسطح فشار روانی را پایین می آورد. (میرکمالی,1389)

توسعه شایستگی کارکنان:شایستگی در ادبیات منابع انسانی,مجموعه ای از دانش,مهارت ها و رفتار های قابل سنجش و قابل نظاره که در موفقیت یک شغل یا پست سهیم هستند.برای مدیریت منابع انسانی بایستی سطح دانش ,اطلاعات,مهارت ها و قابلیت های کارکنان را ارتقا داد و در آنها شایستگی ایجاد نمود.توسعه منایع انسانی با آموزش های زیاد حاصل نمی گردد بلکه بایستی به صورت برنامه ریزی شده ونظام مند اقدام کند. (میرکمالی,1389)

بهره وری:بهره وری عبارت می باشد از به حداکثر رساندن بهره گیری از منابع انسانی و تسهیلات به شیوه ای عملی با کاهش هزینه های تولید گسترش بازار ها,افزایش اشتغال,افزایش دستمزد های واقعی و بهبود معیار های زندگی که به سود کارکنان,مدیران ومصرف کنندگان باشد (شهنام طاهری ص 190)

بهره وری منابع انسانی:حداکثر بهره گیری مناسب ازنیروی انسانی به مقصود حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترن زمان و کمترین هزینه را گویند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف کلی:

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی در شهرستان محلات.

 

1-4-2 اهدف فرعی:

1- نهادینه کردن یادگیری سازمانی در شهرداری محلات جهت افزایش بهره وری منابع انسانی .

2- آموزش و کسب دانش حرفه ای با تاکید بر یادگیری سازمانی.

3- ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان.

 

 

با در نظر داشتن موضوع پایان نامه واینکه ما به دنبال رتبه بندی ابعاد یادگیری هستیم یعنی موضوع مبتنی بر

رتبه بندی می باشد ، پس فرضیه نداریم. لذا سوالات پژوهش مبنای کار می باشد.  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش :

 اندازه اهمیت رتبه بندی هر یک از ابعادیادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد؟

 1-5-2  سوالهای  فرعی پژوهش:

1- رتبه مهارت‌های فردی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

2- رتبه مـدل‌های ذهنی در بهـره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

3- رتبه چشم انداز مشترک در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

4- رتبه یادگیری تیمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

5- رتبه تفکر سیستمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی  با فرمت ورد