پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

 1. نظریه ارزش[
 2. 1]. این نظریه مدعی می باشد رضایتمندی شغلی به وسیله این پدیده تعیین می گردد که آیا شغل به فرد امکان حفظ ارزش‌های خصوصی و شخصی را می‌دهد یا نه. این نظریه می‌گوید که اگر شغل با حفظ ارزش‌های خصوصی و شخصی شاغل سازگار باشد، او از شغل خود رضایت دارد. اما چنان چه شغلش باارزش‌های خصوصی او در تعارض و تناقض باشد، رضایت شغلی برایش حاصل نخواهد گردید (میردریکوندی 1387).
 3. نظریه بریل. بریل معتقد می باشد که بشر طبیعی در انتخاب شغل نیازی به پند و سفارش ندارد، خود او فعالیتی را که بایستی دنبال کند، به نحوی حس می کند (خلیل زاده، 1376). تفسیر ضمنی این نظریه آن می باشد که اگر فرد بافکر و تصمیم خود، شغلش را انتخاب کند، به گونه طبیعی، از آن رضایت خواهد داشت. اما اگر با اجبار و یا اضطرار آن را انتخاب کند، به احتمال قوی، از شغل خود ناراضی خواهد بود (میردریکوندی،1387).
 4. نظریه سلسله‌مراتب نیازها. روان‌شناسان سازمانی بیش تر بر این باورند که سلسله‌مراتب نیاز در نظریه مازلو، در مطالعه رضایتمندی شغلی کاربرد پذیر می باشد. این نظریه پنج نوع از نیازهای انسانی را مشخص می کند که به ترتیب اهمیت و از پایین به بالا عبارتنداز: نیازهای فیزیولوژیکی عمومی[2]، نیازهای تأمین و ایمنی[3]، نیازهای اجتماعی[4]، نیازهای منزلت و تکریم[5]، و خودشکوفایی[6]. رضایتمندی شغلی بایستی با در نظر داشتن این نکته تعیین گردد که شغل فرد چگونه پاسخ گوی نیازهایی می باشد که برای او جنبه غالب دارد. از این رو، طبیعی می باشد که یک شغل واحد بتواند موجب پدید آمدن سطوح بسیار متفاوت رضایتمندی در افراد گردد (استوارت ازکمپ، 1386).
 1. نظریه نیازها. این نظریه به مقدار زیادی به نظریه سلسله نیازهای مازلو نزدیک می باشد، تا جایی که می‌توان آن‌ها را یکی به حساب آورد. البته ناگفته نماند که نظریه نیازهای مازلو عام تر می باشد و رضایت شغلی می‌تواند در دایره و محدوده آن قرار گیرد. بر اساس نظریه نیازها، اندازه رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل می گردد، به دو عامل بستگی دارد:

1) آن مقدار از نیازهایی که از طریق کار و احراز جایگاه مورد نظر تأمین می گردد؛

2) آن مقدار از نیازها که از طریق اشتغال به کار مورد نظر، تأمین نشده باقی می‌ماند. نتیجه‌ای که از مطالعه عوامل اول و دوم حاصل می گردد، اندازه رضایت فرد را معین می کند (شفیع آبادی، 1376).

این نظریه رضایتمندی را تابعی از اندازه کام روایی و ارضای نیازهای فرد، شامل نیازهای جسمی و روان‌شناختی می‌داند. نیازها به عنوان احتیاجات عینی بشر، که در همه افراد مشابه می باشد، تعبیر می گردد، درحالی‌که ارزش‌ها آرزوهای ذهنی فرد می باشد که از یک شخص به شخص دیگر فرق می کند (استوارت ازکمپ،1386).

[1]. Value theory

[2]. Physiological needs

[3]. Safty needs

[4]. Social needs

[5]. Steem or ego needs

[6]. Self- actualization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

 • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سؤالات فرعی:

 • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد