پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4 تاریخچه بانک ملی ایران

تشکیل بانک به شکل جدید نخستین باردرسال 1285هجری شمسی ده سال قبل از به وجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمدحسن امین دار الضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین‌شاه قاجار.متأسفانه این پیشنهاد بیگانگان و عوامل آنان جامه اقدام نپوشیدوبه جای آن بانک شاهی در ایران مستقرگردید.

پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس ملی اجازه استقراض خارجی خواست ،احساسات ملی که از وام‌های گذشته ورفتاربانک های بیگانه جریحه‌دارشده بود به هیجان آمدونمایندگان مردم به مقصود قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسیس بانک ملی را خواستار شدندودر آذرماه 1285با اعلانی که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تأسیس یک بانک ملی در ایران بود،انتشار پیدا نمود .

در روز 23آبان 1285میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضرشدواز اوضاع نا به سامان مالی کشور خبر دادوپیشنهاددادکه دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه گردید.نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز9آذرماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته وبا سپرده های مردم به نفع‌‌ کشورومردم کار کندموافقت کردند.خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15میلیون (30کرور)قابل‌افزایش به 50میلیون تومان با وجدوشعف عموم ملت روبرو گردید.

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی وانعقادقرارداد1907میلادی بین دولت‌های روسیه و انگلستان و تقسیم ایران ونیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوشش هاوتلاش های تشکیل بانک ملی را تأثیر بر آب نمود واین آرزوی بزرگ مردم ایران سال‌ها به تعویق افتاد.پس از جنگ جهانی و خروج اشغالگران از ایران ،سرانجام قانون تأسیس بانک ملی در جلسه مورخ 14اردیبهشت 1306به تصویب مجلس رسیدواساس نامه بانک در14تیرماه 1307مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه 20شهریور1307بانک ملی ایران در تهران رسماً شروع به کارکرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

  • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

  • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد