پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف عملیاتی پژوهش

 • رضایت شغلی: جورج و جونز (1999) عقیده دارند رضایت شغلی عبارت می باشد از حدی از احساسات و توجه‌های مثبت که افراد نسبت به شغل خوددارند و البته این می‌تواند تحتت اثیر عواملی مانند حقوق و مزایا، ویژگی‌های کار، تناسب شغل و شاغل، امنیت شغلی و … قرار گیرد.
 • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی: شامل کلیه عوامل فیزیکی، غیرانسانی و سازمانی می‌باشد و توسط سؤالات 1 تا 10 محاسبه می گردد و شامل عواملی نظیر: انطباق پست و شرایط احراز شغل، ارتقا بر اساس شایسته‌سالاری، پرداخت‌ها و پاداش‌ها با عنایت به شایستگی‌ها، وجود عدالت و انصاف در مورد تمام کارکنان، حاکمیت ضوابط شغلی و سازمانی، انجام کارها به صورت تیمی و گروهی، تقدیر از مشورت و مشارکت کارکنان، هدایت و طرفداری مدیریتی در تمام کارها، توجه هماهنگی با مجموعه علیرغم تخصص گرایی، برنامه آموزشی و ارتقاء کارکنان می‌باشند.
 • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی: شامل کلیه عوامل مربوط به رفتار کارکنان در سازمان می‌باشد و توسط سؤالات 11 تا 15 محاسبه می گردد و شامل عواملی نظیر: تاکید مدیران بر انگیزش کارکنان، در نظر داشتن خلاقیت و نوآوری، توجه مدیران به روحیه کوشش و پشتکار کارکنان، تعهد و وفاداری مدیریت و کارکنان، تعهد مدیران به ارائه بازخورد به کارکنان، وجود تفاهم و اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان می‌باشد.
 • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی: شامل کلیه عوامل مربوط به ارتباط سازمان با سیستم‌های محیطی آن می‌باشد و توسط سؤالات 16 تا 21 محاسبه می گردد و شامل عواملی نظیر: شفاف‌سازی قوانین و مقررات، سمینارهای علمی و تخصصی، بهره گیری از تکنولوژی‌های جدید، واکنش سریع به رقبا، توسعه خدمات جدید بانکی می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

 • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

 • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد