پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) رضایت شغلی:

نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغل می باشد . یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تامین نماید در این حالت فرد از شغلش راضی می باشد . پیش روی چنانچه شغل فرد مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد در این حالت فرد شروع به مزمت شغل می نماید . در صدد تغییر آن بر می آید.

تعریف عملیاتی دورکاری:به مقصود سنجش اندازه دورکاری از 2 سوال بسته پاسخ بهره گیری شده می باشد که پاسخ دهنده با توجه بهگزینه های ان اندازه دورکاری خود را تعیین می نمایند.

تعریف عملیاتی عوامل سازمانی:

به مقصود سنجش متغیر عوامل سازمانی در این پژوهش از 9 سوال بهره گیری شده می باشد و نمره پاسخگو به این سوال نشان دهنده اندازه تاثیر عوامل سازمانی بر دورکاری کارکنان می باشد.

تعریف انگیزش : انگیزش تمایل به انجام کار در گرو توانایی فرد می باشد تا به آن وسیله نوعی نیاز تأمین گردد.

تعریف عملیاتی انگیزش: به مقصود سنجش متغیر انگیزش در این پژوهش از 3 سوال بهره گیری شده می باشد و نمره پاسخگو به این سوال نشان دهنده اندازه تاثیر انگیزش بر دورکاری کارکنان می باشد.

تعریف جو سازمانی: « ویژگیهای درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تاثیر  می گذارد ، جّو سازمانی نامیده می گردد . این جّو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف های آنان از ویژگیهای درونی سازمان سنجیده می گردد »

تعریف عملیاتی جو سازمانی: به مقصود سنجش متغیرجو سازمانی در این پژوهش از 3 سوال بهره گیری شده

می باشد و نمره پاسخگو به این سوال نشان دهنده اندازه تاثیرمتغیر جو سازمانی بر دورکاری کارکنان می باشد.

مدل مفهومی پژوهش:

برای ترسیم مدل مفهومی در این پژوهش از تئوری دورکاری مورگان(2010) بهره گیری شده می باشد. مورگان اعتقاد دارد که فاکتورهای فردی و شخصی و سازمانی بر اجرای موفق دورکاری تاثیر گذار هستند. مطابق با دیدگاه مورگان می تواندمدل مفهومی این پژوهش را به شکل زیر ترسیم نمود:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

هدف اول : مطالعه ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  دوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  سوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای سازمانی و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

1-5- سوالات پژوهش:

سوال اصلی اول : آیا بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست.؟

  • آیا بین اندازه تحصیلات کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین جنسیت کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین سن کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  با فرمت ورد