پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

سؤال دوم: تفاوت عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چیست؟

جدول 4-28، نتایج آزمون t مستقل برای مطالعه تفاوت میان دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلیر سطح معناداری P≤0.05 معنادار می باشد همان گونه که در جدول (4-6) ملاحظه می گردد، نتایج آزمون لون نشان می‌دهد که دو توزیع دارای پراکندگی یکسانی نیستند. از این رو، از آزمون t تصحیح شده بهره گیری شده می باشد. پس با در نظر داشتن اندازه t و سطح معناداری در آزمون t مستقل، فرض صفر رد می گردد. در نتیجه بین دیدگاه کارکنان بانک پاسارگاد و دیدگاه کارکنان بانک ملی در خصوص عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی تفاوت معناداری هست.

 

 

 

 

 سؤال سوم: تفاوت عوامل محتوایی موثر بر رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چیست؟

جدول 4-29، نتایج آزمون t مستقل برای مطالعه تفاوت میان دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل محتوایی موثر بر رضایت شغلی

* در سطح معناداری P≤0.05 معنادار می باشد

 

همان گونه که در جدول (4-7) ملاحظه می گردد، نتایج آزمون لون نشان می‌دهد که دو توزیع دارای پراکندگی یکسانی هستند. پس با در نظر داشتن اندازه t و سطح معناداری در آزمون t مستقل، فرض صفر رد می گردد. در نتیجه بین دیدگاه کارکنان بانک پاسارگاد و دیدگاه کارکنان بانک ملی در خصوص عوامل محتوایی موثر بر رضایت شغلی تفاوت معناداری هست.

 

 

 

 

 

تحلیل عاملی مربوط به اطلاعات بانک ملی

در این قسمت به محاسبه و تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات مربوط به بانک ملی می‌پردازیم.

الف) محاسبه و اندازه‌گیری کفایت نمونه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف اختصاصی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

  • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

  • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد