متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 تعاریف یادگیری سازمانی

تعاریف بسیاری در ارتباط با یادگیری سازمانی ارائه شده می باشد که به بعضی از انها تصریح می کنیم:

سایمون یادگیری سازمانی را رشد بینش و تجدید ساخت دهی و بازنگری موفقیت امیز معضلات سازمانی توسط افراد که نتایج ان در عوامل ساختاری و نتایج سازمان منعکس گردد تعریف کرده می باشد (Smith, R.,2001 ) .

نوناکا اعتقاد دارد یادگیری سازمانی از تکرار فرایندهای درونی و بیرونی شدن حاصل می گردد (Oldham G. , Cummings A. ,1996).

داجسون یادگیری سازمانی را به عنوان روشی که سازمان ها ایجاد، تکمیل و سازماندهی می کنند تا دانش و جریان عادی کار در ارتباط با فعالیت ها و همچنین بهبود کارایی سازمان از طریق بکارگیری مهارت های گسترده نیروی کار توسعه یابد تعریف می کند (Dooley, L. and Sullivan, D.O., ،2003).

به گفته اندرو مایو، یادگیری سازمانی عبارتست از تمامی روش ها، ساز و کارها و فرایندهایی که در درون سازمان به مقصود تحقق یادگیری بکار گرفته می شوند(- Moenaert, R.K., Caeldries, F., Lievens, A. and Wauters, E., , 2000).

پس می توان یادگیری سازمانی را توانایی سازمان به عنوان یک کل در کشف خطاها و اصلاح انها و همچنین تغییر دانش و ارزش های سازمان، به طوری که مهارت های جدید حل مساله و ظرفیت جدیدی برای کار ایجاد گردد، دانست(ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻧﮋاد و شهاﺋﯽ و ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ، 1385).

 

2-1-4 نظریه پردازان یادگیری سازمانی

آرجریس‌ و شون‌ (۱۹۷۸) که ‌دو تن ‌از پژوهشگران‌ اولیه‌ در این ‌زمینه ‌هستند، یادگیری ‌سازمانی ‌را به‌ عنوان ‌«کشف ‌و اصلاح‌ خطا» تعریف‌ می‌کنند.

فایول‌ولایلز (۱۹۸۵)، یادگیری‌سازمانی‌فرایند بهبود اقدامات‌از طریق‌دانش‌وشناخت‌بهتر می باشد‌.

داجسون، یادگیری سازمانی‌را به‌عنوان‌”روشی‌که‌سازمانها ایجاد، تکمیل‌و سازماندهی می کنند.

باب گانز: یادگیری سازمانی اکتساب و کاربرد دانش، مهارت ها، ارزش ها، عقاید و توجه های ثمربخش در جهت نگه داری ، رشد وتوسعه سازمان می باشد.

 جورج‌هوبر(1991)‌، یادگیری‌به‌گونه‌ای‌تعریف ‌شده‌که‌می‌تواند در هر سطح‌از تجزیه‌و تحلیل‌برای‌فرد، گروه‌و یا سازمان‌به‌کار رود. به‌نظر هوبریک‌هویت‌زمانی‌یاد می‌گیرد که‌از طریق‌پردازش‌اطلاعات‌محدوده‌رفتار بالقوه‌اش‌تغییر کند.

تسانگ (1997 ): یادگیری در سازمان در دو سطح می‌تواند اتفاق بیافتد: یادگیری فردی و یادگیری سازمانی.

 

2-1-5 ویژگی های یادگیری سازمانی

با در نظر داشتن دیدگاه های یاد شده، می توان مهمترین ویژگی های یادگیری سازمانی را به تبیین زیر برشمارد(ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻧﮋاد و شهاﺋﯽ و ﯾﻮزﺑﺎﺷﯽ، 1385):

1-فرایندی پیچیده (متاثر از ارتباط متقابل عوامل متعدد و متنوع درون و برون فردی، محیطی و درون و برون سازمانی)

2-برنامه ریزی نشده مانند (متون اموزشی دوره های رسمی، از پیش تدوین نشده می باشد.).

3-هوشیارانه و هدفمند (فضاهای پر جاذبه ای از یادگیری و بهبود بر فرد فرد افراد و گروه های سازمان حاکم می گردد و افراد و گروه ها با دقت و کنجکاوی و همسو با استراتژی سازمان، مترصد یادگیری اند.)

4-تعامل و پویا (همواره یک نفر به عنوان استاد یا مهارت اموز در جایگاه انتقال اطلاعات و اموخته ها قرار نمی گیرد بلکه افراد، گروه ها و سازمان، همزمان تأثیر دریافت اطلاعات، تجارب و اموخته های خود و انتقال ان به دیگران را اعمال می کنند.این فرایند، بازخوردی مداوم، سریع و موثر در سطح فردی، سازمانی و گروهی ایجاد می کند.)

5-مستمر و مداوم مانند (دوره های اموزشی رسمی به ساعات و مکان مشخص محدود نمی گردد.)

6-متحول و رشد یابنده (تعامل، پویایی و تداوم یاد شده و نیز بازخورد حاصل از این فرایند، ویژگی زایندگی به آن می بخشد و تحول، رشد و بهبود مستمر یادگیری سازمانی را به دنبال دارد.)

7-متاثر ازشالوده دانستن یا منابع فرهنگی مورد بهره گیری افراد (این شالوده می تواند مفاهیم، ساختار و قوانین اجتماعی و نیز نوع تقسیم کار، ابزارها و فناوری های رایج در میان اعضای یک سازمان یا جامعه زنده باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف کلی:

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی در شهرستان محلات.

 

1-4-2 اهدف فرعی:

1- نهادینه کردن یادگیری سازمانی در شهرداری محلات جهت افزایش بهره وری منابع انسانی .

2- آموزش و کسب دانش حرفه ای با تاکید بر یادگیری سازمانی.

3- ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان.

 

 

با در نظر داشتن موضوع پایان نامه واینکه ما به دنبال رتبه بندی ابعاد یادگیری هستیم یعنی موضوع مبتنی بر

رتبه بندی می باشد ، پس فرضیه نداریم. لذا سوالات پژوهش مبنای کار می باشد.  

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش :

 اندازه اهمیت رتبه بندی هر یک از ابعادیادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد؟

 1-5-2  سوالهای  فرعی پژوهش:

1- رتبه مهارت‌های فردی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

2- رتبه مـدل‌های ذهنی در بهـره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- رتبه چشم انداز مشترک در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

4- رتبه یادگیری تیمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

5- رتبه تفکر سیستمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی  با فرمت ورد