پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– نظریه های زیربنایی رضایت شغلی : (هومن ، 1381 ،34-11)

از دهه 1920 تاکنون رضایت شغلی به گونه وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته و نظریه های متعددی درمورد آن ارائه شده می باشد .

به اعتقاد لوکه و گرانبرگ،  تنوع و تعداد رویکردها و نظریه های مربوط به رضایت شغلی را می توان ناشی از سه دیدگاه یا حرکت اساسی دانست که در دهه های 1920 و 1930 شکل گرفته و بیش از هر چیز مفهوم رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار داده می باشد .

الف – نهضت روابط انسانی :

نظریه پردازان دیدگاه روابط انسانی در مطرح کردن رضایت شغلی تأثیر بسزائی داشته اند . این نهضت در دهه 1930 شکل گرفت اما ریشه های آن به اواخر دهه 1920 و به رویداد بزرگی بر می گردد که در مطالعات هاثورن معروف می باشد . نظریه پردازان این مکتب با مطالعات خود نشان داده اند که کارگر خوشحال کارگر سودآور می باشد و رضایت شغلی بیش از هر چیز تحت تأثیر تأثیر گروههای کاری و سرپرستان می باشد .

ب – اتحادیه های کارگری :

حرکت دیگری که در سالهای دهه 1930 شکل گرفت و بر مفهوم و تعریف رضایت شغلی تأثیر بسزایی گذاشت تعارضها و درگیریهای فراگیر بین مدیران کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی با کارگران ، و سرانجام رشد اتحادیه گرایی بود که تا آن وقت وجود نداشت . این رویدادها علاقه قابل توجهی را به رضایت شغلی برانگیخت.

ج – دیدگاه رشد و ماهیت کار :

بسیاری از صاحبنظران رشته های مدیریت و روانشناسی بر پایه پژوهشهای متعدد دریافتند که فهم رفتار در محیط کار مستلزم چیزی بیش از مطالعه خصوصیات افراد و سپس متناسب ساختن آن با یک سازمان می باشد . از این رو سازمانها بایستی راه تحول و دگرگونی را در پیش گیرند و عقاید تازه ای نسبت به مفاهیم موفقیت کار ، رضایت شغلی و مانند آن پدید آید .

نیاز به این تحول هم در زمینه های فردی و هم در زمینه های سازمانی احساس می گردید و سرانجام منجر به آن گردید که دیدگاههای روشنفکرانه ناشی از مدیریت ، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی بر مفاهیم سنتی و گذشته غلبه نماید . از این اهمیت نظامهای مدیریتی ، اثرات رفتاری نظری سازمانها و نیز تکامل آن بر فرایندهای اجتماعی و روانی بیش از پیش مشخص ، و این حقیقت پذیرفته گردید که سلامت و موفقیت کسانی که به این سازمانها متکی هستند ، منوط به سلامت و موفقیت آنهاست و موفقیت و رضایت در کار اغلب برای عزت نفس و سلامت روانی اشخاص ضروری به حساب می آید . بیشتر حرکتهایی که در این زمینه صورت گرفته مانند نهضت آزادی زنان و خواست مجدد مردان برای مطالعه مجدد مشاغل و فنی ساختن آنها شواهدی بر درستی این ادعاست . از مطالعه این سه دیدگاه مشخص می گردد که درمورد مفهوم رضایت شغلی و عوامل ایجاد آن اتفاق نظر وجود ندارد . از اینرو نظربه های گوناگونی برای رضایت شغلی هست . رولینسون ، برادفیلد و ادوارز ، این مفهوم را از دو دیدگاه نظری و انگیزشی مورد مطالعه قرار داده اند . هلریگل ، اسلوکام و وودمن رضایت شغلی را بازخورد عمومی فرد نسبت به شغل خود یا حرفه خویش تعریف می کنند و لوکه رضایت شغلی را بعنوان حالت هیجانی لذت بخش یا مثبتی تعریف می کند که ناشی از ارزیابی شغل یا تجربه های شغلی فرد می باشد .

در طبقه بندی نظریه های رضایت شغلی اوزکمپ  آنرا به سه دسته عمده تقسیم می کنند : 1- رویکرد نیازها 2- رویکرد انتظار  3- رویکرد ارزشی .

کورمن نیز از سه رویکرد رضایت شغلی بعنوان منبع پنهان و عیان بسیاری از پژوهشهایی که در این زمینه به انجام رسیده می باشد نام می برد : 1- رویکرد کام روایی 2- رویکرد گروه مرجع 3- رویکرد انگیزشی .

یکی از تازه ترین طبقه بندیهایی که درمورد نظریه های شغلی ارائه شده متعلق به لاوسن و شن می باشد . آنها نظریه ها را به دو طبقه ریز مدلها و درشت مدلها تقسیم می کنند. در نظریه ریز مدلها اساساً بیش از هر چیز تأکید بر عوامل درونی و نیروهایی می باشد که برآورده ساختن آنها منجر به رضایت افراد می گردد . در حالیکه تأکید اصلی نظریه های درشت مدلها بر سازمان، بویژه به فرآیندهای سازمانی که برای تولید و ارائه خدمات ضروری می باشد قرار دارد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اول : مطالعه ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  دوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  سوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای سازمانی و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

1-5- سوالات پژوهش:

سوال اصلی اول : آیا بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست.؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا بین اندازه تحصیلات کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین جنسیت کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین سن کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  با فرمت ورد