پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول. 2

1–1 مقدمه. 3

1–2 اظهار مسئله. 4

1–3 ضرورت و اهمیت پژوهش. 6

1–4 اهداف پژوهش. 7

1-5 سؤالات پژوهش. 8

1-6 روش های جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها. 8

1-7 قلمرو پژوهش. 9

1-8 چهارچوب نظری ومدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………….9

1-9رابطه میان مولفه ها و سئوال های پرسشنامه ……………………………………………………………………..10

1-10تعاریف عملیاتی پژوهش ………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم. 14

مقدمه. 15

2-1 مبانی نظری و ادبیات پژوهش. 16

2-1-1 مطالعات جامعه‌شناختی (1858- 1917). 16

2-1-2 مطالعه‌های روان‌شناسان. 17

2-1-3 نظریه‌ها. 18

2-1-4 تعریف شغل. 23

2-1-5 عوامل انتخاب شغل. 24

2-1-6 تعریف رضایت. 24

2-1-7 تعریف رضایت شغلی. 25

2-1-8 رضایت شغلی معیاری برای کیفیت زندگی شغلی. 26

2-1-9 رضایت شغلی و تولید. 28

2-1-10 عوامل تعیین‌کننده رضایت شغلی. 29

2-1-11 آثار وجود رضایت شغلی. 34

2-1-12 اندازه‌گیری رضایت شغلی. 35

2-2 تحقیقات خارجی. 41

2-3 تحقیقات داخلی. 49

2-4 تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………..51

نتیجه‌گیری. 53

فصل سوم. 55

مقدمه. 56

3–1 روش پژوهش. 56

3–2 جامعه آماری. 56

3–3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری. 57

3–4 متغیرهای پژوهش. 58

3–5 ابزار جمع‌آوری اطلاعات. 58

3–6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 59

فصل چهارم. 60

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-1 توصیف یافته‌های پژوهش. 61

4-2) نتایج استنباطی پژوهش. 73

فصل پنجم. 88

مقدمه. 89

5–1 اختصار نتایج پژوهش. 89

5-2 بحث و نتیجه‌گیری. 90

پیشنهاد‌ها. 92

5-3-1 پیشنهاد‌ها حاصل از پژوهش. 92

5-3-2 پیشنهاد‌ها برای محققین بعدی. 94

5-4 محدودیت‌ها. 94

5-4-1 محدودیت‌هایی که توسط محقق تعیین می شوند:. 94

1-4-2) محدودیت‌های خارج از کنترل محقق. 94

فهرست منابع. 95

پیوست‌ها. 102

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (1-1): متغیرهای مطرح‌شده در پژوهش و سؤالات مطرح‌شده…………………………………………….11

جدول 3-1- جدول مورگان…………………………………………………………………………………………………….57

جدول 3-2، روش‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………59

جدول 4- 1 خصوصیات جمعیت شناختی نمونه‌های پژوهش……………………………………………………….61

جدول 4-2، مقیاس‌های توصیفی داده‌های مربوط به عوامل ساختاری رضایت شغلی…………………….62

جدول 4-3، مقیاس‌های توصیفی داده‌های مربوط به عوامل زمینه‌ای رضایت شغلی……………………..63

جدول 4-4، مقیاس‌های توصیفی داده‌های مربوط به عوامل رفتاری رضایت شغلی………………………..63

جدول 4-5- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………..65

جدول 4-6- انطباق پست و شرایط احراز شغل………………………………………………………………………..66

جدول4-7- ارتقاء بر اساس شایسته سالار……………………………………………………………………………….66

جدول 4-8- پرداخت‌ها و پاداش‌ها با عنایت به شایستگی‌ها………………………………………………………66

جدول 4-9- وجود عدالت و انصاف در مورد تمام کارکنان……………………………………………………….67

جدول 4-10- حاکمیت ضوابط شغلی و سازمانی……………………………………………………………………….67

جدول 4-11- انجام کارها به صورت تیمی و گروهی…………………………………………………………………67

جدول 4-12- تقدیر از مشورت و مشارکت کارکنان…………………………………………………………………..68

جدول 4-13- هدایت و طرفداری مدیریتی در تمام کارها……………………………………………………………..68

جدول 4-14- در نظر داشتن هماهنگی با مجموعه علیرغم تخصص گرایی……………………………………………68

جدول 4-15- در نظر داشتن برنامه آموزشی و ارتقاء کارکنان………………………………………………………………69

جدول 4-16- شفاف‌سازی قوانین و مقررات……………………………………………………………………………..69

جدول 4-17- برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی………………………………………………………………..69

جدول 4-18- بهره گیری از تکنولوژی‌های جدید……………………………………………………………………………70

جدول 4-19- واکنش سریع به رقبا…………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-20- توسعه خدمات جدید بانکی………………………………………………………………………………..70

جدول 4-21- تاکید مدیران بر انگیزش کارکنان………………………………………………………………………….71

جدول 4-22- در نظر داشتن خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………..71

جدول 4-23- توجه مدیران به روحیه کوشش و پشتکار کارکنان…………………………………………………….71

جدول 4-24- تعهد و وفاداری مدیریت و کارکنان……………………………………………………………………..72

جدول 4-25- تعهد مدیران به ارائه بازخورد به کارکنان………………………………………………………………72

جدول 4-26- وجود تفاهم و اعتماد متقابل مدیران و کارکنان………………………………………………………72

جدول 4-27، نتایج آزمون t مستقل برای مطالعه تفاوت میان دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی……………………………………………………………………….73

جدول 4-28، نتایج آزمون t مستقل برای مطالعه تفاوت میان دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی…………………………………………………………………………74

جدول 4-29، نتایج آزمون t مستقل برای مطالعه تفاوت میان دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل محتوایی موثر بر رضایت شغلی…………………………………………………………………………75

جدول 4-30، آزمون KMO و بارتلت برای مطلوب بودن تحلیل عاملی……………………………………….76

جدول 4-31- محاسبه اندازه تعیین‌کننده‌ی ابعاد………………………………………………………………………….77

جدول 4-32- واریانس کل تبیین شده……………………………………………………………………………………78

جدول 4-33- ماتریس ابعاد…………………………………………………………………………………………………….79

جدول 4-34- آزمون کرویت بارتلت و KMO…………………………………………………………………………80

جدول 4-35- محاسبه اندازه تعیین‌کننده ابعاد……………………………………………………………………………81

جدول 4-36- واریانس کل تبیین شده……………………………………………………………………………………82

جدول 4-37- ماتریس ابعاد…………………………………………………………………………………………………….83

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

  • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد