پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

رضایت شغلی معیاری برای کیفیت زندگی شغلی

رضایت شغلی احساس مثبت و منفی و توجه‌هایی که ما درمورد شغل خودداریم را منعکس می کند که به تعداد زیادی از عوامل مربوط به کار وابسته می باشد و دامنه آن از جایی که ما قرار داریم تا جایی که احساسی از تحقق در وظایف خود به دست می‌آوریم، ادامه دارد. عوامل شخصی زیرا سن، سلامتی، طول تجربه شغلی، ثبات عاطفی، جایگاه اجتماعی، فعالیت‌های تفریحی، روابط خانوادگی و سایر روابط اجتماعی، می‌تواند خشنودی شغلی را تحت تأثیر قرار دهد. انگیزه‌ها و آرزوهای ما و این که چگونه این عوامل به وسیله شغل ما بهتر برآورده شوند، توجه‌های ما را نسبت به شغل ما تحت تأثیر قرار می‌دهند.

برای بعضی از کارکنان، رضایت شغلی امری ثابت می باشد و این افراد ویژگی‌های شغل را محتمل می‌گردند و به ویژگی‌های شغل مستقل از چهره شغل نگاه می‌کنند، تغییرات در جایگاه شغلی، دستمزد، شرایط کاری و اهداف کمترین تأثیر در رضایت شغلی این قبیل افراد ندارند. تمایل شخصی این افراد به طرف شادکامی (خشنودی) یا ناشاد کامی (ناخشنودی) در تمام زمان و جایگاه‌ها اندکی تغییر می کند.

بعضی از روان‌شناسان بر مبنای پژوهش انجام‌گرفته روی دوقلوها پیشنهاد کرده‌اند که توجه‌ها نسبت به کار و بازده‌ها و یا رضایتی که ما از آن طلب می‌کنیم- زیرا پیشرفت، آسایش، جایگاه امن و اختیار- ممکن می باشد ارثی باشد. این توجه‌ها و بازده‌ها ممکن می باشد بیشتر به وسیله عوامل ژنتیکی تا به وسیله اشکال محیط کار ما، تحت تأثیر قرار بگیرند. بعضی از تحقیقات نشان می‌دهند که بین 30 تا 40 درصد خشنودی شغلی ممکن می باشد به عوامل ژنتیکی مربوط باشد. به هر حال عقیده استعداد موهبتی به خشنودی و ناخشنودی جای انتقاد دارد و به تحقیقات دیگری محتاج می باشد. قبل از این که نکته حل گردد. اگر از عوامل ژنتیکی درد خشنودی شغل دفاع گردد پس بایستی نظریه‌ها، تحقیقات و برنامه‌هایی که برای تغییر شرایط محیط کار برای افزایش خشنودی شغلی طراحی‌شده‌اند، از نو ارزیابی شوند.

تحقیقات مربوط، الگوهای متفاوت رضایت را که شامل توجه‌های مربوط به کار و توجه‌های شخصی می باشد که ممکن می باشد افراد متفاوت را توصیف کند، پیشنهاد می‌نماید. یک مطالعه 390 مرد فارغ‌التحصیل دانشگاه را بعد از این که 5 تا 6 سال به صورت تمام وقت در یک شغل به کار بودند مورد مطالعه قرارداد که این مطالعه نیم‌رخ خشنودی را به تبیین زیر ارائه می کند:

 1. به گونه کلی راضی از زندگی- رضایت بالا در شغل و غیر از شغل
 2. جبران‌کننده در غیر از شغل- بالا در رضایت شخصی، پایین در رضایت شغلی
 3. جبران‌کننده در شغل- به گونه کلی ناخشنود از فعالیت‌های شغلی و غیر شغلی اما خشنود از دستمزد
 4. ذاتاً ناخشنود (اساساً ناخشنود)- به گونه کلی ناخشنود از محیط کار و دستمزد
 5. ناخشنود از زندگی به گونه کلی- پایین در خشنودی شغلی و غیر شغلی

اطلاعات به دست آمده نشان داد که کارکنان به گونه کلی راضی (گروه یک) بیشتر متمایل‌اند که در شغل فعلی‌شان باقی بمانند. افراد جبران‌کننده در شغل بیشتر تمایل داشتند که شغلشان را تغییر دهند. تعدادی از مطالعات به دست آورده‌اند که خشنودی شغلی به خشنودی از تمام جنبه‌های زندگی مربوط می باشد. افرادی که توجه‌های مثبت به شغلشان دارند مایل‌اند که نسبت به زندگی شخصی و خانوادگی‌شان احساس مثبت داشته باشند. اطلاعات به دست آمده از مردان سیاه میان‌سال و زنان سیاه میان‌سال، مردان وزنان سفید میان‌سال نشان می‌دهد که برای هر چهار گروه خشنودی شغلی به گونه مثبتی با خشنودی از زندگی ارتباط دارد (مهداد، 1381).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف اختصاصی:

 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

 • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

 • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد