دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

قسمتی از متن پایان نامه :

) اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن اظهار مساله پژوهش هدف کلی دنبال شده در این مطالعه مطالعه تاثیرگذاری عوامل برون سازمانی غیرمالی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم می باشد. همانطور که در اظهار تبیین داده گردید امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، جایگاه مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر جذب سرمایه معرفی شده و پس مطالعه ارتباط هر یک از این متغیرها ها با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم اهداف جزئی پژوهش را تشکیل می دهند.

 

1-5) فرضیه های پژوهش

با در نظر گرفتن اهداف پژوهش و متناظر با آنها و همچنین مطالعات اولیه پژوهشگر فرضیه های پژوهش برای مطالعه و آزمون بر اساس مدل مفهومی پژوهش (نمودار 1-1) به صورت زیر ارائه می گردد:

  • فرضیه اول: امنیت سرمایه گذاری با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای استان قم ارتباط معنی دار دارد.
  • فرضیه دوم: فرهنگ سهامداری با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای استان قم ارتباط معنی دار دارد.
  • فرضیه سوم: گروه های مرجع با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای استان قم ارتباط معنی دار دارد.
  • فرضیه چهارم: جایگاه مکانی بورس با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای استان قم ارتباط معنی دار دارد.
  • فرضیه پنجم: سرمایه گذاری های غیر بورسی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای استان قم ارتباط معنی دار دارد.
  • فرضیه ششم: ریسک سیاسی و اقتصادی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای استان قم ارتباط معنی دار دارد.
  • فرضیه هفتم: رضایت مندی سهامداران فعلی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای استان قم ارتباط معنی دار دارد.
  • فرضیه هشتم: شفافیت بورس با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای استان قم ارتباط معنی دار دارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اظهار مساله پژوهش هدف کلی دنبال شده در این مطالعه مطالعه تاثیرگذاری عوامل برون سازمانی غیرمالی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم می باشد. همانطور که در اظهار تبیین داده گردید امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، جایگاه مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر جذب سرمایه معرفی شده و پس مطالعه ارتباط هر یک از این متغیرها ها با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم اهداف جزئی پژوهش را تشکیل می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی با فرمت ورد