پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

 • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

 • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

  1-6 روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این پژوهش با بهره گیری از ابزار پرسشنامه و سؤالات بسته به مطالعه اندازه رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه پرداخته‌ایم. روش مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش توصیفی با بهره گیری از آماره‌های نمونه و نرم‌افزارهای آماری مرتبط بوده می باشد به طوری که در بخش آمار توصیفی،با بهره گیری شاخص‌هایی نظیر فراوانی، محاسبه میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و رسم جداول به تجزیه تحلیل داده پرداخته و در بخش آمار تحلیلی از تحلیل عامل تأییدی برای تأیید دسته‌بندی بر اساس مدل سه شاخگی و آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه بهره گیری شده می باشد.

 

1-7 قلمرو پژوهش (موضوعی، مکانی، زمانی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو موضوعی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه بر مبنای مدل سه شاخگی اهرنجانی می‌باشد. به بیانی دیگر در این پژوهش عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه بر اساس عوامل محتوایی، ساختاری و زمینه‌ای شناسایی و سپس اولویت‌بندی خواهد گردید. قلمرو مکانی پژوهش حاضر کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه می‌باشند و از نظر قلمرو زمانی مطالعات مقدماتی این پژوهش از اواخر اسفندماه 1391 آغازشده و کار پژوهش تا مهر 92 ادامه یافته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

 • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

 • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
 • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد