شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله:

 اهمیت بهره ­وری و لزوم مطالعه آن با در نظر داشتن سطوح رقابتی ،  پیچیدگی فن آوری، تنوع سلیقه ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. بهره وری منابع انسانی یکی از مهمترین عواملی می باشد که در پیشرفت هر سازمان تأثیر اعمال می کند  . امروزه به بهره­ وری منابع انسانی و تعیین جایگاه بشر و سهم وی در تولید کالا و ارائه خدمات بیش از پیش توجه می گردد و یکی از استراتژی های بهره وری در نظر داشتن تأثیر منابع انسانی می باشد (الوانی و احمدی، 1380) .

بهره وری منابع انسانی یعنی به حداکثر رساندن بهره گیری از منابع انسانی به طریق علمی به مقصود کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان به منظورحرکت در جهت اهـداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه (مینایی فرد، 1387 ). به زعم سوما نت بهره وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران یعنی دستیابی به همه چیز با هم تواُم با عملکرد موثر .

از طرفی یادگیری سازمانی نوعی توانایی می باشد که همه سازمانها بایستی آنرا دریابند وتوسعه دهند.دلیل این نکته این می باشد که هر قدر سازمانها در امر یادگیری سازمانی پیشرو باشند.بهتر می تواننداشکالات خود را تشخیص دهند و اشتباهات را تصحیح کنند (نجف بیگی، 1379 ، 190 ). پس با وجود یادگیری درسطح سازمان فوق می توان ضمن شناسایی اشکالات واشتباهات موجود وموثر بر بهره وری منابع انسانی، در مجموعه مورد نظر  بر مشکل تصریح شده فوق نیز فا ئق آمد.

یادگیری سازمانی فرایند به روز رسانی و تغییر الگـوهای ذهنی  مشترک سازمان می باشد که از طـریق اکتساب و بکارگیری اطلاعات، خلق دانش ونهادینه کردن آن در سازمان منجر به کسب مزیت رقابتی ،  افزایش سودآوری ودر نهایت بهبود عملکرد می گردد .

یادگیری قلب فعالیت های بهره وری می باشد ،  به عبارت ساده تر یادگیری شکل جدید کار می باشد . (مارکورات ، ترجمه زالی، 1385 ). پس ارتباط بین یادگیری سازمانی وبهره وری را می توان با در نظر داشتن دیدگاه «ری استاتا» به اینصورت بیان نمود  که یادگیری افراد و سازمانها یک منبع همیشگی و پایدار برای سود آوری رقابتی می باشد که باعث افزایش کارایی سازمان می گردد. یادگیری به افراد کمک می کند تا آنها آینده را ببینند و بفهمند و آن را در اختیار بگیرند و در نیل به اهداف سازمان بهره گیری کنند. با در نظر داشتن تعریف تاثیر «اندازه نیل به اهداف تعیین شده » تاثیر سازمان افزایش می یابد. همانطور که می دانیم دو بعد اصلی بهره وری،  کارایی و تاثیر می باشد. لذا با بکارگیری یادگیری در سطح سازمان موجبات ارتقاء بهره وری به وجودمی آید . مقصود از  این پژوهش آن می باشد که با تـاکید بر تأثیر آموزش در تحقق اهداف بتواند مسئله افزایش بهره وری منابع انسانی را در شهرداری محلات که به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران ارشد سازمان می باشد مورد مطالعه قرار دهد . این درحالی می باشد که بحث آموزش و بهسازی منابع انسانی یکی از ارکان مهم مدیریت منابع انسانی می باشد ( جزنی، 1378 ؛ سید جوادیان ، 1387).

با در نظر داشتن تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله شهرداری محلات (1389) یکی از اهداف مهم تقویت نظام مدیریت شهری با تکیه بر بیشترین مشارکت می باشد، که این مشارکت تنها در سایه یادگیری سازمانی ایجاد می گردد. پس شهرداری با اشاعه یادگیری­درسطح سازمان می تواند ضمن پیشبرد اهداف استراتژیک مشکل پایین بودن  بهره­وری نیروی انسانی خود را نیز حل کند. از طرفی به دلیل عدم توجه کافی به یادگیری در سطح سازمان مورد نظر ،  محقق ضمن به اثبات رساندن این مسئله که بهره وری سازمانی متاثر از یادگیر ی سازمانی می باشد به دنبال ارائه راهکارهایی به جهت حل مشکل یادگیری به عنوان عاملی مهم بر بهره وری منابع انسانی شهرداری محلات می باشد . مسئله این می باشد که شهرداری محلات از پایین بودن  بهره­وری نیروی انسانی در مجموعه خود رنج می برد. واین افت به دلیل  پایین بودن یادگیری سازمانی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف کلی:

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی در شهرستان محلات.

 

1-4-2 اهدف فرعی:

1- نهادینه کردن یادگیری سازمانی در شهرداری محلات جهت افزایش بهره وری منابع انسانی .

2- آموزش و کسب دانش حرفه ای با تاکید بر یادگیری سازمانی.

3- ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان.

 

 

با در نظر داشتن موضوع پایان نامه واینکه ما به دنبال رتبه بندی ابعاد یادگیری هستیم یعنی موضوع مبتنی بر

رتبه بندی می باشد ، پس فرضیه نداریم. لذا سوالات پژوهش مبنای کار می باشد.  

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش :

 اندازه اهمیت رتبه بندی هر یک از ابعادیادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد؟

 1-5-2  سوالهای  فرعی پژوهش:

1- رتبه مهارت‌های فردی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

2- رتبه مـدل‌های ذهنی در بهـره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

3- رتبه چشم انداز مشترک در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

4- رتبه یادگیری تیمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

5- رتبه تفکر سیستمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی  با فرمت ورد