متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فصل سوم : روش پژوهش
3-1  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..
3-2  روش پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………..
3-3  جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………………
3-4  تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………….
3-5  روش نمونه گیری  ……………………………………………………………………………………………..
3-6  روش گردآوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………..
3-7  تعیین روایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………
3-8  تعیین پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….
3-9  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها  ……………………………………………………………………………..
3-9-1  روش شباهت به گزینه ایده‌آل فازی یا تاپسیس فازی …………………………………….
3-9-2  مراحل روش شباهت به گزینه ایده‌آل فازی یا تاپسیس فازی  ………………………..
مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی ……………………………………………………………………….
مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها  …………………………………………………………………………….
مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده  ……………………………………………….
مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار  ……………………………………
مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی  ……………………………………
مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی ………………………………………
 

مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت  ……………………………………………………………………………..

مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها ……………………………………………………………………………………….
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1  مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………….
4-2  مطالعه مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان  ……………………………………………
4-3  رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره­وری منابع انسانی با نظر مدیران اصلی  …
مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی ……………………………………………………………………….
مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها ……………………………………………………………………………..
مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده ………………………………………………..

مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار  ……………………………………

مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی  ……………………………………
مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی  …………………………………….
مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت  ……………………………………………………………………………..
مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها ……………………………………………………………………………………….
4-4  رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره­وری منابع انسانی با نظر مدیران میانی…..
مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی  ……………………………………………………………………..
مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها  …………………………………………………………………………….
 

مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده ………………………………………………..

مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار ……………………………………..
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی  …………………………………… مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی  ……………………………………. مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت  …………………………………………………………………………….. مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها ………………………………………………………………………………………. 4-5  رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره­وری منابع انسانی با نظر مدیران اجرایی…  مرحله 1 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی  …………………………………………………………………….. مرحله 2 : تعیین بردار وزن معیارها  ……………………………………………………………………………. مرحله 3 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده  ………………………………………………. مرحله 4 : تشکیل ماتریس تصمیم فازی بی‌مقیاس شده وزندار  …………………………………… مرحله 5 : یافتن جواب ایده‌آل فازی و جواب ضد ایده‌آل فازی …………………………………….

سایت منبع

مرحله 6 : محاسبه فاصله از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی ……………………………………… مرحله 7 : محاسبه شاخص شباهت ……………………………………………………………………………… مرحله 8 : رتبه‌بندی گزینه‌ها  ………………………………………………………………………………………  

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری وپیشنهادها 5-1  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 5-2  نتایج حاصل از مطالعه مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………….. 5-3  نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اصلی ………………… 5-4  نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران میانی ………………… 5-5  نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اجرایی ……………… 5-6  تطبیق نتایج بدست آمده با پیشینه پژوهش  …………………………………………………………. 5-7  تطبیق نتایج بدست آمده با کلیات پژوهش  …………………………………………………………. 5-8  محدودیت‌های پژوهش  ………………………………………………………………………………………. 5-9  پیشنهادهای پژوهش های آتی  …………………………………………………………………………….. فهرست منابع و ماخذ: منابع فارسی  ………………………………………………………………………………………………………………. منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………….. ضمائم: پرسشنامه یادگیری سازمانی  ……………………………………………………………………………………….  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف کلی:

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی در شهرستان محلات.

 

1-4-2 اهدف فرعی:

1- نهادینه کردن یادگیری سازمانی در شهرداری محلات جهت افزایش بهره وری منابع انسانی .

2- آموزش و کسب دانش حرفه ای با تاکید بر یادگیری سازمانی.

3- ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان.

 

 

با در نظر داشتن موضوع پایان نامه واینکه ما به دنبال رتبه بندی ابعاد یادگیری هستیم یعنی موضوع مبتنی بر

رتبه بندی می باشد ، پس فرضیه نداریم. لذا سوالات پژوهش مبنای کار می باشد.  

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش :

 اندازه اهمیت رتبه بندی هر یک از ابعادیادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد؟

 1-5-2  سوالهای  فرعی پژوهش:

1- رتبه مهارت‌های فردی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

2- رتبه مـدل‌های ذهنی در بهـره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

3- رتبه چشم انداز مشترک در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

4- رتبه یادگیری تیمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

5- رتبه تفکر سیستمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی  با فرمت ورد