پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری و ادبیات پژوهش

2-1-1 مطالعات جامعه‌شناختی

امیل دورکیم یکی از پایه‌گذاران جامعه‌شناسی می باشد که در آراء خود، به اهمیت کار توجه نموده می باشد. اندیشه او در مقابله باکسانی می باشد که برای هر چیز ریشه روان‌شناختی آن را مطالعه می‌کردند و اهمیت فرد را در برابر جامعه بزرگ می‌نمودند. کار او بر خلاف این گروه، در نظر داشتن مطالعه جامعه‌شناختی موضوعاتی اجتماعی و اهمیت دادن به جامعه و روح جمعی بود و موجب گردید گرایش او را «کل گرایی»، «جمع گرایی» یا «جامعه گرایی» بنامند (سفیری، 1377).

2-1-2 مطالعه‌های روان‌شناسان

جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی مانند بسیاری از متخصصان، کار را مورد توجه قرار داده‌اند. در آغاز، بعضی جنبه‌های کمی و کیفی کار مورد توجه آن‌ها قرار داشت. نمونه خاص این نوع مطالعات را بایستی مطالعه‌های تیلور دانست. او مطالعاتش را «مطالعات حرکت و زمان»[1]  نام نهاد (ساروخانی، 1370).پس از او، گیلبرت همین نوع مطالعات را به همراه همسرش با نام «مطالعات زمان – کار» به انجام رسانید. این قبیل مطالعه‌ها از زمینه خاص اجتماعی منبعث گردیده که با عنوان «لیبرالیسم کلاسیک» مشخص می گردد. در این زمینه خاص، سرمایه‌داری عصر طلایی خود را می‌گذرانید و سرمایه بر حیات همه بشر‌ها حاکم بود. در قرن بیستم از نظر پرودن و مارکس، کار جزئی از وجود آدمی شناخته گردید. این موضوع پذیرفته گردید که هر چند بشر‌ها برای روزی و معاش به کار می‌پردازند، اما تنها کارکرد کار، اصل نیست و ارضای روانی بااحساس مفید بودن و احساس خلاقیت با دیدن حاصل کار خویش مورد توجه قرار گرفت و نتیجه کار جزئی از شخصیت بشر به حساب می‌آمد. در مورد دیگر، مایو برای نشان دادن ابعاد کیفی کار و پیوندهای ذهنی بشر و کارش، زمینه روان‌شناسی کار را مورد مطالعه قرارداد. مطالعات او و همکارانش در هاثورن نشان داد که با محاسبات کمی، که پایه اندیشه‌های تیلور و پس از او تیلور گرایی می باشد، نمی‌توان به افزایش کمی و ارتقای کیفی کار دست پیدا نمود. استراحت در بین ساعات کار، تأمین هزینه‌های بهداشتی، در نظر داشتن فراغت سالم نیروی کار، تصحیح روابط کارگر- کارگر (کارمند- کارمند) و کارگر- کارفرما (کارمند- رئیس) و بهبود شرایط محیطی کار، همگی شبکه‌ای از عوامل مؤثر بر کار را می‌سازند (سفیری، 1377).

[1]. Time and motion studies

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

  • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

  • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد