دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

قسمتی از متن پایان نامه :

مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور

درویش متولی و همکاران (1391)، در مطالعه ای به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار در حوزه های اقتصادی و صنعتی شهرستان فیروزکوه با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه AHP پرداختند. در این مطالعه عوامل زیر به عنوان موانع سرمایه گذاری معرفی شدند: بالابودن ریسک سیاسی، اقتصاد و صنعت، مالی و سرمایه ای؛ ضعف مدیریت امور سرمایه گذاری در کشور؛ ضعف قانون مندی و نظام مندی در نظام سرمایه گذاری؛ نبود زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری؛ عدم اطلاع رسانی درست، به موقع و شفاف و جامع؛ بورکراسی های شدید در سازمان ها؛ مناراضی بودن سرمایه گذاران فعلی و معضلات و محدودیت های ناشی از روابط بین الملل(درویش متولی و همکاران، 1391).

جعفری (1386)، در پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خود به موضوع مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات پژوهش بهره گیری گردید؛ به این شکل که برای جمع آوری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش یک نمونه آماری 106 نفری از بین سه گروه متخصصین مالی(اساتید دانشگاه) و مدیران شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حقیقی در سال 1386 به گونه اتفاقی انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید. داده های پژوهش با بهره گیری از آمار توصیفی و آمار استنباطی اختصار و تجزیه و تحلیل گردید. نرم افزار آماری مورد بهره گیری در این پژوهش نیز SPSS می باشد و پژوهش مزبور طی یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد مطالعه و آزمون قرار گرفت که تمامی فرضیه ها پذیرفته شده اند و نکته قابل اهمیتی که در این بین بایستی به آن تصریح نمود این می باشد که اکثر سرمایه گذاران با در نظر گرفتن خصوصا” عوامل سیاسی و اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری دقت ویژه ای دارند که در نوع خود قابل توجه می باشد(جعفری، 1386).

انوار رستمی و لاری سمنانی (1386)، در پژوهش خود به مطالعه ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه گذاری های منتخب غیربورسی بر جذابیت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. این مطالعه درصدد مطالعه روابط میان سرمایه گذاریهای منتخب غیربورسی (سپرده های بانکی و اوراق مشارکت) با جذابیت سرمایه گذاری در سهام (نقدینگی سهام و اندازه تشکیل سرمایه) شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر پایه نتایج حاصل از تحلیلهای به اقدام آمده در این پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد می توان چنین ادعا نمود که میان اندازه جاذبیت سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اندازه جاذبیت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط مثبت و معناداری هست، این به معنای هم سویی اندازه جاذبیت سرمایه گذاری در دو بازار مختلف پولی و سرمایه ای در ایران می باشد. نتایج حاصل از تحلیل های به اقدام آمده همچنین نشانگر آن می باشد که علی رغم بعضی باورها و بر خلاف تصورات اولیه، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت در ایران، مخرب و رقیب فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران و کاهنده جذابیت سرمایه گذاری در آن نبوده وعرضه و فروش آن به عموم، تأثیر بسزا و معناداری بر فعالیت های بورس نداشته می باشد(انواررستمی و لاری سمنانی، 1386).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اظهار مساله پژوهش هدف کلی دنبال شده در این مطالعه مطالعه تاثیرگذاری عوامل برون سازمانی غیرمالی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم می باشد. همانطور که در اظهار تبیین داده گردید امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، جایگاه مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر جذب سرمایه معرفی شده و پس مطالعه ارتباط هر یک از این متغیرها ها با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم اهداف جزئی پژوهش را تشکیل می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی با فرمت ورد