متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف واژه های کلیدی پژوهش

ضرایب قیمت :

نسبت قیمت سهام به یکی دیگراز مقیاس های ارزش مانند سود، ارزش دفتری، فروش هر سهم، جریان نقدی هر سهم و سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک می باشد (بخشیانی وراعی، 1387).

قیمت سهام:

مقصود قیمت بازار یا قیمت معاملاتی می باشد که در برگیرنده ارزشی می باشد که بر حسب توافق خریدار و فروشنده تعیین می گردد(شباهنگ، 1381).

 

 

EPD:

سود هر سهم عبارت می باشد از سود عملیاتی پس از کسر مالیات شرکت، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت سود هر سهم ممکن می باشد به صورت سود سهام به سهامداران پرداخت گردد یا اینکه تمام آن سرمایه گذاری گردد و یا قسمتی از آن سرمایه گذاری گردد و یا قسمتی از آن سرمایه گذاری و قسمتی دیگر به عنوان سود سهام به سهامداران پرداخت گردد(شباهنگ،1381)

ارزش دفتری:

ارزش دفتری صرفاً یک مفهوم حسابداری و مالیاتی می باشد نه یک مفهوم اقتصادی یا ارزشی.

برای یک دارایی خاص (مانند یک اتومبیل) ارزش دفتری آن به گونه ساده از طریق کسر استهلاک انباشته از بهای تمام شده تاریخی به دست می آید(هاگن،1385).

فروش به ازای هر سهم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عبارت می باشد از آخرین مقدار فروش چاپ گردیده در صورتهای مالی تقسیم بر تعداد سهام.

جریان نقدی عملیاتی:

عبارت می باشد از جریان نقدی عملیاتی شرکت تقسیم بر تعداد سهام.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اولین مرحله در انجام هر پژوهش علمی، تعیین هدف آن پژوهش می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهاده های مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.

در این پژوهش در صد مطالعه این موضوع هستیم که ارتباط بین نسبتهای قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک را با بازده سهام در بورس تهران مورد مطالعه قرار دهیم و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کنیم و ابهام وجود روابط بین عوامل با بازده سهام شرکتهای سیمان و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل در بورس را برطرف سازیم و در نهایت ایجاد مدلهایی به گونه معقول برای کارایی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی  با فرمت ورد