متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست جداول و نمودارها :

جدول 2-1 عوامل کلیدی یادگیری سازمانی ………………………………………………………………..
جدول 2-2 عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی  ……………………………………………………….
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 3-1 : حجم جامعه آماری  ……………………………………………………………………………….. جدول 3-1 : محاسبه حجم نمونه آماری  …………………………………………………………………….. جدول 3-3 : اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای زبانی  …………………………………………….      جدول 3-4 : ارتباط سوالات پرسشنامه با ابعاد یادگیری سازمانی  ……………………………….. جدول 3-5 : ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک نوع مدیریت  ………………………………………..

جدول 3-6 : ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک ابعاد یادگیری سازمانی  ……………………….. جدول 4-1 : جدول فراوانی سن پاسخ دهندگان  ………………………………………………………… نمودار 4-1 : نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………. جدول 4-2 : جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان  …………………………………………………… نمودار 4-2 : نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………… جدول 4-3 : جدول فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ……………………………………….. نمودار 4-3 : نمودار فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان  ……………………………………… جدول 4-4 : جدول فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان …………………………………………… نمودار 4-4 : نمودار فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان  …………………………………………. جدول 4-1 : اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای زبانی …………………………………………….. جدول 4-2 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه  ………………………………………… جدول 4-3 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه  ………………………………………… جدول 4-4 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش  ………………………………………….. جدول 4-5 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش  ………………………………………….. جدول 4-6 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش ……………………………………………

جدول 4-7 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش  ………………….. جدول 4-8 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش  ………………….. جدول 4-9 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش  ………………….. جدول 4-10 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای  ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار…..  جدول 4-11 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای  ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار….. جدول 4-12 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای  ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار … جدول 4-13 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی  ………………………………………………….. جدول 4-14 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی  ………………………………………………….. جدول 4-15 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی  …………………………………………… جدول 4-16 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی  …………………………………………… جدول 4-17 : شاخص شباهت گزینه‌ها  ……………………………………………………………………… جدول 4-18 : رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اصلی  …………………………. جدول 4-19 : اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای زبانی  ………………………………………….

جدول 4-20 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه  ……………………………………… جدول 4-21 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه  ……………………………………… جدول 4-22 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه  ……………………………………… جدول 4-23 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه  ……………………………………… جدول 4-24 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش ……………………………………….. جدول 4-25 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش ………………………………………… جدول 4-26 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش ………………………………………… جدول 4-27 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش ………………………………………… جدول 4-28 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش ………………………………………… جدول 4-29 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش ………………………………………… جدول 4-30 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش ………………… جدول 4-31 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش ………………… جدول 4-32 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش …………………

جدول 4-33 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش ………………… جدول 4-34 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش ………………… جدول 4-35 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش ………………… جدول 4-36 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش ………………… جدول 4-37 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای  ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار …  

جدول 4-38 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای  ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار….. جدول 4-39 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار …. جدول 4-40 :جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار  …. جدول 4-41 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای  ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار…. جدول 4-42 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای  ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار…. جدول 4-43 :جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای  ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار …. جدول 4-44 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی …………………………………………………… جدول 4-45 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی …………………………………………………… جدول 4-46 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی …………………………………………………… جدول 4-47 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی ……………………………………………. جدول 4-48 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی ……………………………………………. جدول 4-49 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی  …………………………………………… جدول 4-50 : شاخص شباهت گزینه‌ها ………………………………………………………………………. جدول 4-51 : رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران میانی  …………………………. جدول 4-52 : اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای زبانی ………………………………………….. جدول 4-53 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه ………………………………………. جدول 4-54 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه ………………………………………. جدول 4-55 : ماتریس تصمیم فازی برای سوالات پرسشنامه  ………………………………………  

جدول 4-56 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش ………………………………………… جدول 4-57 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش  ……………………………………….. جدول 4-58 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش  ……………………………………….. جدول 4-59 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش  ……………………………………….. جدول 4-60 : ماتریس تصمیم فازی برای متغیرهای پژوهش  ……………………………………….. جدول 4-61 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش ………………… جدول 4-62 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش ………………… جدول 4-63 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش ………………… جدول 4-64 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش ………………… جدول 4-65 : ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده برای متغیرهای پژوهش ………………… جدول 4-66 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای  ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار…..  جدول 4-67 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای  ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار….. جدول 4-68 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای  ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار…. جدول 4-69 : جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل فازی برای  ماتریس بی‌مقیاس شده وزندار…. جدول 4-70 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی …………………………………………………… جدول 4-71 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل فازی  ………………………………………………….. جدول 4-72 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی  …………………………………………… جدول 4-73 : فاصله گزینه‌ها از جواب ضد ایده‌آل فازی  ……………………………………………  

جدول 4-74 : شاخص شباهت گزینه‌ها  ……………………………………………………………………… جدول 4-75 : رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اجرایی ……………………….. جدول 5-1 : رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اصلی  ……………………………. جدول 5-2 : رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران میانی  ……………………………. جدول 5-3 : رتبه‌بندی ابعاد یادگیری سازمانی با نظر مدیران اجرایی  ………………………….  

فهرست شکل ها : شکل(1-1) مدل مفهومی پژوهش با بهره گیری از دیدگاه نیفه(2001)  …………………………….. شکل2-1 مدل یادگیری سازمانی هابر(1991) ……………………………………………………………

سایت منبع

شکل 2-2 سه روش سنتی برای بهره گیری از مزیت رقابتی (دفت، 1380، 966) …………….. شکل 2-3 سلسله مراتب اختیارات(دفت، 1380، 966)  ……………………………………………..

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف کلی:

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی در شهرستان محلات.

 

1-4-2 اهدف فرعی:

1- نهادینه کردن یادگیری سازمانی در شهرداری محلات جهت افزایش بهره وری منابع انسانی .

2- آموزش و کسب دانش حرفه ای با تاکید بر یادگیری سازمانی.

3- ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان.

 

 

با در نظر داشتن موضوع پایان نامه واینکه ما به دنبال رتبه بندی ابعاد یادگیری هستیم یعنی موضوع مبتنی بر

رتبه بندی می باشد ، پس فرضیه نداریم. لذا سوالات پژوهش مبنای کار می باشد.  

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش :

 اندازه اهمیت رتبه بندی هر یک از ابعادیادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد؟

 1-5-2  سوالهای  فرعی پژوهش:

1- رتبه مهارت‌های فردی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

2- رتبه مـدل‌های ذهنی در بهـره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

3- رتبه چشم انداز مشترک در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

4- رتبه یادگیری تیمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

5- رتبه تفکر سیستمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی  با فرمت ورد