دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول 2-1) منابع طرفداری کننده از متغیرهای پژوهش ………………………………………….61

جدول 3-1) تعداد سوالات تخصصی پرسشنامه برای سنجش متغیرهای پژوهش…..70

جدول 3-2) نمره دهی به سوالات در طیف لیکرت  71

جدول 4-1) توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 75

جدول 4-2) توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان   76

جدول 4-3) توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 76

جدول 4-4) توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان 77

جدول 4-5) توزیع فراوانی سابقه خرید سهام   78

جدول 4-6) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه اول پژوهش    79

جدول 4-7) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه دوم پژوهش    80

جدول 4-8) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه سوم پژوهش    81

جدول 4-9) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه چهارم پژوهش  82

جدول 4-10) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه پنجم پژوهش  83

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-11) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه ششم پژوهش   84

جدول 4-12) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه هفتم پژوهش  85

جدول 4-13) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه هشتم پژوهش  86

جدول 4-14) آزمون t مستقل مطالعه نظرات پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت    88

جدول 4-15) آزمون تحلیل واریانس مطالعه نظرات افراد با در نظر داشتن سن آنها………………………………….. 89

جدول 4-16) آزمون تحلیل واریانس مطالعه نظرات افراد با در نظر داشتن تحصیلات………………………………….. 90

جدول 4-17) آزمون تحلیل واریانس مطالعه نظرات افراد با در نظر داشتن رشته تحصیلی 92

جدول 4-18) آزمون تحلیل واریانس مطالعه نظرات با در نظر داشتن سابقه خرید سهام   93

جدول 4-19) رتبه بندی عوامل مورد مطالعه در پژوهش 94

نمودار 1-1) مدل مفهومی پژوهش………….. 8

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اظهار مساله پژوهش هدف کلی دنبال شده در این مطالعه مطالعه تاثیرگذاری عوامل برون سازمانی غیرمالی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم می باشد. همانطور که در اظهار تبیین داده گردید امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، جایگاه مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر جذب سرمایه معرفی شده و پس مطالعه ارتباط هر یک از این متغیرها ها با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم اهداف جزئی پژوهش را تشکیل می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی با فرمت ورد