متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

با در نظر داشتن نوآوری ها و دگرگونیهای بی حد وحصرکه درجهان با آن مواجه هستیم سازمانهای مو فق تدابیر خاصی را برای بهره گیری از کلیه ظر فیتهای فکری و عملی کارکنان خود اتخاذ کرده اند، درجهان امروز در نظر داشتن نیروی انسانی به عنوان محور تحول وعنصر اساسی هر سازمان که متاثر از اطلاعات وارتباطات اقدام می کند بیش از پیش محسوس می باشد و اندیشه توانمندکردن، برانگیختن ومشارکت این عامل یکی از برنامه های راهبردی وحیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می گردد.یکی از موضوعاتی که در این فصل به آن تصریح میشود بهره وری منابع انسانی میباشد ،همچنان که پیتر دراکر بهره وری کارکنان فرهیخته را مهترین چالش مدیریتی در قرن بیست ویکم می داند.کوشش برای  بهبود  و بهره گیری موثر و کارآمد ازمنابع گوناگون زیرا نیروی کار ، سرمایه و مواد ، انرژی و اطلاعات ، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای صنعتی و تولیدی می باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب ، روش های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهره وری مطلوب بایستی مورد توجه مدیران قرار گیرد.مشارکت کارکنان در امور و کوشش های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می تواند بر اندازه بهره وری  به ویژه در یک محیط متلااطم و نا امن تاثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وری بایستی در کالبد سازمان دمیده گردد که نیروی انسانی هسته مرکزی آن را تشکیل می دهد.  لذا سازمانها بطور اعم و واحدهای صنعتی بطور اخص برای رقابت در عرصه اقتصادی ، راهی به غیر از افزایش بهره وری ندارند و در واقع یکی از مهمترین معیارهای پیشرفت سازمانها ، بهبود  بهره وری نیروی  انسانی آنهاست.

دومین بحث در این پژوهش پیرامون یادگیری سازمانی میباشد. محوریت پارادایمهای جدید، یادگیری می باشد و پس، سازمانهایی موفقتر هستند که زودتر، سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند و این یادگیری و آموخته ها را در فرایندهای کاری خود نشان دهند. دقیقا به همین دلیل می باشد که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سالهای اخیر مطرح شده و رشد قابل توجهی داشته می باشد. سایمون یادگیری سازمانی را، رشد بینش و تجدید ساختدهی و بازنگری موفقیت آمیز معضلات سازمانی توسط افراد که نتایج آن در عوامل ساختاری و نتایج سازمان منعکس میشود، تعریف کرده می باشدSmith, R., 2001)) سومین  بخشی که در این پژوهش به آن پرداخته می گردد مربوط به پیشینه پژوهشی پژوهش می باشد . و در انتها فصل به جمع بندی مطالب می پردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف کلی:

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی در شهرستان محلات.

 

1-4-2 اهدف فرعی:

1- نهادینه کردن یادگیری سازمانی در شهرداری محلات جهت افزایش بهره وری منابع انسانی .

2- آموزش و کسب دانش حرفه ای با تاکید بر یادگیری سازمانی.

3- ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان.

 

 

با در نظر داشتن موضوع پایان نامه واینکه ما به دنبال رتبه بندی ابعاد یادگیری هستیم یعنی موضوع مبتنی بر

رتبه بندی می باشد ، پس فرضیه نداریم. لذا سوالات پژوهش مبنای کار می باشد.  

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش :

 اندازه اهمیت رتبه بندی هر یک از ابعادیادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد؟

 1-5-2  سوالهای  فرعی پژوهش:

1- رتبه مهارت‌های فردی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

2- رتبه مـدل‌های ذهنی در بهـره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

3- رتبه چشم انداز مشترک در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

4- رتبه یادگیری تیمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

5- رتبه تفکر سیستمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی  با فرمت ورد