پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

–  رضایت شغلی و ابعاد آن :

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی می باشد . رضایت شغلی عاملی می باشد که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد . هر مدیر و کارفرما به نوعی درصدد افزایش رضایت شغلی در کارکنان مؤسسه یا سازمان خود می باشد ، زیرا این پدیده با آثار مثبتی که از خود بر جای می گذارد خواست مدیران می باشد و نشان دهنده این می باشد که مؤسسه یا سازمان بخوبی اداره می گردد . رضایت کارکنان بر نحوه رفتار آنها در اداره اثر می گذارد و موجب می گردد که به کار خود دلگرم بوده و مرتکب غیبت نشوند ، به بهانه های مختلف از انجام وظایف خود طفره نروند ، باعث بدبینی مراجعه کنندگان و مشتریان نشوند و همچنین در صدد یافتن سازمان جدید برای ادامه کار نباشند ، نسبت به سازمان خود وفادار و متعصب باشند و بر علیه سازمان  و مسئولین آن شایعه پراکنی نکنند . (جوزانی، 1387، 21)

رضایت شغلی باعث افزایش کارایی و بهره وری می گردد ، سلامت فیزیکی ، ذهنی و روانی فرد تضمین می گردد ، روحیه فرد افزایش می یابد و حتی در زندگی خارج از سازمان فرد اثر مثبت می گذارد و باعث  می گردد فرد در کسب مهارتهای جدید شغلی رغبت بیشتری از خود نشان دهد . محققان اهمیت رضایت شغلی را از دیدگاههای گوناگون مورد توجه قرار داده اند ، گروهی عقیده دارند رضایت شغلی به شدت به عوامل روانی مرتبط می باشد ، به بیانی دیگر این عقیده رضایت شغلی را در درجه اول از دیدگاههای روانی و خصوصیات فردی توجیه می کند . (جوزانی ، 1387، 21)

فیشر و هانا (1939) رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می کنند و آنرا نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند ، یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این حالت از شغلش راضی می باشد . پیش روی چنانچه شغل فرد مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد ، در این حالت فرد شروع به مزمت شغل می نماید و در صدد تغییر آن بر می آید. ( شفیع آبادی ، 1378 ، 123)

به نظر  هاپاک رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی می باشد و با عوامل روانی ، اجتماعی و جسمانی ارتباط دارد تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی گردد بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون باعث می گردد که فرد شاغل در لحظه معین از زمان از شغلش احساس رضایت کند و به خود بگوید از شغلش راضی می باشد و از آن لذت می برد . فرد با تأکید بر عوامل مختلف از قبیل اندازه درآمد ، ارزش اجتماعی شغل ، شرایط محیط کار و فرآورده اشتغال در زمانهای متفاوت و به طرق گوناگون از شغلش احساس رضایت می نماید . (سفیری ،1377، 86)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اول : مطالعه ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  دوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  سوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای سازمانی و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

1-5- سوالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اصلی اول : آیا بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست.؟

  • آیا بین اندازه تحصیلات کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین جنسیت کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین سن کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  با فرمت ورد