پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

قسمتی از متن پایان نامه :

7 تعریف رضایت شغلی[1]

رضایت شغلی، نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان می باشد که با کار مناسب بااستعدادها، اندازه موفقیت در شغل، تأمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه‌های موفق و جو سازمانی ارتباط دارد (میرکمالی، 1386).

رضایت شغلی، مجموعه‌ای از احساس‌های سازگار و ناسازگار می باشد که کارکنان با آن احساس‌ها به کار خود می‌نگرند. وقتی کارکنان به سازمان می‌پیوندند، مجموعه‌ای از خواست‌ها، نیازها، آرزوها و تجربه‌های گذشته را که بر روی هم، انتظارهای شغلی را می‌سازند، با خود به همراه دارند که نشانی از ارتباط توقعات نوخاسته کارکنان با پاداش‌هایی می باشد که کار فراهم می‌آورد (دیویس و استروم، 1379).

مقصود از رضایت شغلی توجه کلی فرد درمورد کارش می باشد. کسی که رضایت شغلی او در سطحی بالا می باشد، نسبت به شغل یا کار خود نظری مثبت دارد. کسی که از کار خود راضی نیست (رضایت شغلی ندارد) نظری منفی نسبت به شغل و به کار دارد. هنگامی که درمورد توجه کارکنان بحث می گردد غالباً مقصود چیزی غیر از رضایت شغلی آنان نیست. در واقع در این زمینه معمولاً این دو «رضایت شغلی» و «توجه» را به جای یکدیگر به کار می‌برند (رابینز، 1943).

رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل، شرایطی که در آن کار انجام می‌گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می گردد (شرتز/ ترجمه زندی پور، 1369).

فیشر و هانا رضایت شغلی را عاملی درونی می‌دانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می‌انگارند، یعنی اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند، او از شغلش راضی می باشد. پیش روی، چنان چه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، در این حالت، او از کار خود مذمت می‌نماید و درصدد تغییر آن برمی‌آید (شفیع آبادی، 1376).

رضایت شغلی عبارت می باشد از حدی از احساسات و توجه‌های مثبت که افراد نسبت به شغل خوددارند. رضایت شغلی مجموعه‌ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خوددارند (پیتر و جورج، 1999).

میردریکوندی رضایت شغلی را احساس خرسندی و خشنودی که فرد از کار خود می کند و لذتی که از آن می‌برد و در پی آن، به شغل خود دل گرمی و وابستگی پیدامی کند، تعریف کرده می باشد.

در تعریف دیگری رضایت شغلی حالتی مطبوع، عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی می باشد، مفهومی دارای ابعاد، جنبه‌ها و عوامل گوناگون که بایستی مجموعه آن‌ها را در نظر گرفت. مانند این عوامل، می‌توان به صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی کار تصریح نمود (هلریگل، 1989)

به نظر هاپاک رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چندبعدی می باشد و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی‌گردد، بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که شاغل در لحظه معینی از زمان، از شغلش احساس رضایت کند و به خود بگوید که از شغلش راضی می باشد و از آن لذت می‌برد (سفیری، 1377).

[1]. Job satisfaction

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف کلی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه و سپس اولویت‌بندی آن‌ها می‌باشد.

اهداف اختصاصی:

  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • شناسایی و مطالعه تطبیقی عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد

1-5 سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد ساوه کدام‌اند؟

سؤالات فرعی:

  • عوامل ساختاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل رفتاری موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • عوامل زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد کدام‌اند؟
  • رتبه‌بندی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد با فرمت ورد