پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

چکیده: 1

فصل اول 2

کلیات پژوهش 2

1-1- مقدمه: 3

1-2- اظهار مساله: 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 6

1-4- اهداف پژوهش: 7

1-5- سوالات پژوهش: 7

1-6- فرضیه های پژوهش: 9

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات : 10

فصل دوم 14

مبانی نظری و سوابق پژوهش 14

2-1- مقدمه: 15

2-2- بخش اول: رضایت شغلی 17

2-2-1-  تاریخچه رضایت شغلی: 17

2-2-2-  رضایت شغلی و ابعاد آن : 18

2-2-3- تعریف رضایت شغلی : 20

2-2-4- انواع رضایت شغلی: 20

2-2-4-1-  رضایت درونی: 21

2-2-4-2- رضایت بیرونی: 21

2-2-5- نظریه های زیربنایی رضایت شغلی : (هومن ، 1381 ،34-11) 21

2-2-5-1- نظریه های ریز مدل : 24

2-2-5-1-1-  نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو : 24

2-2-5-1-2-  نظریه آلدرفر : 24

2-2-5-1-3- نظریه نیازهای آموخته شده مک کلله لند : 25

2-2-5-1-4- نظریه برابری و انتظار : 25

شکل 2-1- عوامل اساسی در ارزیابی برابری (امیر کبیری ، 1384 ، 195) 25

شکل 2-2- تئوری انتظار و انگیزش (ویکتور وروم) (امیرکبیری ، 1384 ،193) 26

2-2-5-2-  نظریه های درشت مدل : 26

جدول 2-1-  عوامل برانگیزاننده و بهداشتی در تئوری دو عاملی هرزبرگ (برومند ، 1383 ، 110) 27

2-2-5-2-2-  نظریه طرح هدف : 28

2-2-5-2-3- نظریه رضایت و بهره وری : 28

2-2-6- نظریه های رضایت شغلی : 29

2-2-6-1-  نظریه ارزش : 29

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-6-2- نظریه هالند : 29

2-2-6-3- نظریه بریل : 30

2-2-6-4- نظریه نقشی : 30

2-2-7- رضایت شغلی و انگیزش : 30

2-2-8- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی : 31

2-2-8-1- عوامل شغلی: 31

2-3- بخش دوم  : فناوری اطلاعات (IT) ودورکاری 34

2-3-1- فناوری (‌ تکنولوژی ) 34

2-3-2- مفهوم فناوری اطلاعات 36

2-3-3- عناصر اصلی فناوری اطلاعات 36

شکل شماره1- 2- چارچوب کلی فناوری اطلاعات 37

2-3-4- تعریف جامع فناوری اطلاعات: 37

2-3-5- کاربردهای فناوری اطلاعات 37

2-3-6- مدل‌های کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها 38

جدول شماره 1-2 کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر «زوبوف» 38

جدول شماره 2- کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر « هیکس» 39

2-3-7- ویژگیهای فناوری اطلاعات 40

2-3-8- مزایا و محدودیت های فناوری اطلاعات 40

2-3-9- انتخاب فناوری اطلاعات مناسب 42

2-3-10- بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات 42

2-3-11- تأثیر فن آوری اطلاعات در سازمان 42

2-3-12- آماده کردن کارکنان برای پذیرش فناوری اطلاعات 43

2-3-13- تأثیر مدیریت در افزایش سطح تکنولوژی 46

2-3-14- انواع استراتژی های تغییر 46

2-3-15- خلاقیت و نوآوری 48

2-4- تعریف آموزش 48

2-5- اهمیت آموزش کارکنان در فرایند دورکاری: 49

2-6- مزایای آموزش کارکنان در فرایند دورکاری: 50

2-7- مراحل فرآیند آموزش کارکنان در دورکاری: 51

2-8- بهینه کردن آموزش کارکنان در فرایند دورکاری: 52

2-9- مزایای بهره گیری از فناوری اطلاعات در آموزش دورکاری: 53

2-10- معضلات اجرایی بهره گیری از فناوری اطلاعات در آموزش دورکاری: 54

2-11- رویکردهای دورکاری: 55

2-12- سوابق و پیشینه پژوهش: 62

2-12-1-  سوابق پژوهش در ایران : 62

2-12-2- سوابق پژوهش در خارج : 63

به نظر جکسون و یوهانسون(2003) رضایت کارکنان در گرو برخورداری از انگیزش لازم  برای اجرای دورکاری می باشد.  انها اعتقاد دارند که اگاه سازی کارکنان از اهداف دورکاری میتواند به رضایت بیشتر انها ارتباط داشته باشد. 64

یوسف و شریف (2003) عوامل سازمانی و برون سازمانی را از مهمترین عوامل موفقیت اجرای دورکاری در سازمانهای خدماتی به شمار اورده می باشد. 64

فصل سوم: 66

روش شناسی پژوهش 66

3-1- مقدمه: 67

3-2- روش و نوع پژوهش: 67

3-3- ابزار گرداوری اطلاعات: 68

3-4- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه : 70

3-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 70

فصل چهارم 74

تجزیه و تحلیل داده ها 74

مقدمه: 75

4-1- توصیف داده ها: 76

4-2-  سنجش مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش………………………………………………….77

4-3-  ازمون های استنباطی: 84

فصل پنجم 112

نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش 112

مقدمه: 113

5-1- تبیین نتایج پژوهش: 113

5-2- پیشنهادات کاربردی پژوهش: 114

5-3-پیشنهادات برای تحقیقات اتی: 116

فهرست منابع 125

الف کتب 125

ج- پایان نامه ها 128

د-منابع ومآخذ انگلیسی 129

 

فهرست جداول

عنوان                                                          صفحه

جدول شماره 4-1:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 76

جدول شماره 4-2:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  سابقه کار در کتابخانه ملی 76

جدول شماره 4-3:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 77

جدول شماره 4-4:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  اندازه اشنایی با مقوله دورکاری 78

جدول شماره 4-5:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  زمینه فعالیت  دورکاری در کتابخانه ملی 79

جدول شماره 4-6:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  اندازه رضایت از فرایند دورکاری 80

جدول شماره 4-7:شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس متغیرهای جمعیت شناختی 81

جدول شماره 4-8: شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس متغیرهای شخصی 82

جدول شماره 4-9:شاخص‌های آماری مرتبط با مطالعه خرده مقیاس متغیرهای سازمانی 83

جدول شماره 4-10: ‌آزمون K-S برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط  به خرده مقیاس های مورد مطالعه 85

جدول شماره4-11 : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری 86

جدول شماره4-12  : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 87

-جدول شماره4-13 : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین رشته تحصیلی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری 87

جدول شماره 4-14 : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 88

جدول شماره  4-15: نتایج ازمون ضریب همبستگی بین جنسیت کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری 89

جدول شماره 4-16 : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 90

جدول شماره 4-17: نتایج ازمون ضریب همبستگی بین سن کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری 91

جدول شماره4-18  : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 91

جدول شماره4-19 : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری 92

جدول شماره 4-20 : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 93

جدول شماره4-21 : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین درامد کارکنان از اجرای دورکاری و رضایت انها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 94

جدول شماره 4-22 : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 94

جدول شماره 4-23 : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 95

جدول شماره4-24 : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین سابقه کار کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 95

جدول شماره4-25  : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 96

جدول شماره4-26: نتایج ازمون ضریب همبستگی بین وضعیت انگیزش کارکنان و رضایت کارکنان از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 97

جدول شماره 4-27 : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 98

جدول شماره4-28 : نتایج ازمون ضریب همبستگی بین متغیرهای سازمانی و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 99

جدول شماره 4-29 : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 99

جدول شماره 4-30: نتایج ازمون ضریب همبستگی بین سبک مدیریت و رضایت کارکنان انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 100

جدول شماره 4-31 : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 101

جدول شماره 4-32: نتایج ازمون ضریب همبستگی بین جو سازمانی و رضایت کارکنان انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 102

جدول شماره 4-33 : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 103

جدول شماره 4-34: نتایج ازمون ضریب همبستگی بین حجم کار کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 103

جدول شماره 4-35 : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 104

جدول شماره 4-36: نتایج ازمون ضریب همبستگی بین وضعیت فناوری اطلاعات در سازمان  و رضایت کارکنان از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 105

جدول شماره 4-37 : نتایج ازمون خی دو برای سنجش معناداری دو متغیر محاسبه شده 106

جدول 4-38 : اختصار  نتایج ازمون فرضیه های پژوهش 107

جدول4-39: تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام 109

 


فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                          صفحه

شکل 2-1- عوامل اساسی در ارزیابی برابری (امیر کبیری ، 1384 ، 195) 25

شکل 2-2- تئوری انتظار و انگیزش (ویکتور وروم) (امیرکبیری ، 1384 ،193) 26

نمودار4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 76

نمودار4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  سابقه کار در کتابخانه ملی 77

نمودار4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 78

نمودار4-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  اندازه اشنایی با مقوله دورکاری 79

نمودار4-5: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  زمینه فعالیت 80

نمودار4-6: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  اندازه رضایت از فرایند دورکاری 81

شکل 4-7 : توزیع خردهمقیاس متغیرهای جمعیت شناختی 82

شکل 4-8 : توزیع خردهمقیاس متغیرهای شخصی 83

شکل 4-9 : توزیع خردهمقیاس متغیرهای سازمانی 84

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اول : مطالعه ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  دوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  سوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای سازمانی و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

1-5- سوالات پژوهش:

سوال اصلی اول : آیا بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست.؟

  • آیا بین اندازه تحصیلات کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین جنسیت کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین سن کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  با فرمت ورد