متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

عنوان
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1  مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………
1-2 اظهار مسئله  ………………………………………………………………………………………………………………
1-3  اهمیت و ضرورت پژوهش  ………………………………………………………………………………………..
1-4  اهداف پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………
1-4-1 هدف کلی  ………………………………………………………………………………………………………….
1-4-2 اهدف فرعی  ……………………………………………………………………………………………………….
1-5 سوالات پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………..
1-5-1 سوال اصلی پژوهش  ………………………………………………………………………………………………
1-6   متغیر های پژوهش  ………………………………………………………………………………………………….
1-6-1  متغیر های مستقل  ………………………………………………………………………………………………
1-6-2 متغیر وابسته  ……………………………………………………………………………………………………….
1-7 روش پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………
1-8  روشهای جمع آوری اطلاعات  ………………………………………………………………………………….
1-9 جامعه آماری  ………………………………………………………………………………………………………..
 

1-10 حجم نمونه و روش محاسبه آن  ……………………………………………………………………………..

1-11 ابزار گردآوری داده ها  ………………………………………………………………………………………….
1-11-1 سنجش روایی  …………………………………………………………………………………………………..
1-11-2 سنجش پایایی  ………………………………………………………………………………………………….
1-12 قلمرو پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………
1-12-1 قلمرو موضوعی پژوهش  ………………………………………………………………………………………
1-12-2 قلمرو مکانی پژوهش  ………………………………………………………………………………………….
1-12-3 قلمرو زمانی پژوهش  …………………………………………………………………………………………..
1-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها  ………………………………………………………………………………..
الف. آمار توصیفی  ……………………………………………………………………………………………………………………………
ب. آمار استنباطی  …………………………………………………………………………………………………………………………….
1-14 تعریف مفهومی و عملیاتی  واژه ها و اصطلاحات  …………………………………………………….
 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………..
2-1 بخش اول : یادگیری سازمانی ………………………………………………………………………………
2-1-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………
 

2-1-2 تعریف یادگیری و عناصر آن  …………………………………………………………………………

2-1-3 تعاریف یادگیری سازمانی  ……………………………………………………………………………..
2-1-4 نظریه پردازان یادگیری سازمانی  ……………………………………………………………………
2-1-5 ویژگی های یادگیری سازمانی  ……………………………………………………………………….
2-1- 6 فرایند یادگیری سازمانی ………………………………………………………………………………..
2-1-6-1کسب دانش  ………………………………………………………………………………………………
2-1-6-2 توزیع اطلاعات  ………………………………………………………………………………………….
2-1-6-3 تفسیر اطلاعات  ………………………………………………………………………………………….
2-1-6- 4 حافظه سازمانی …………………………………………………………………………………………
2-1-7 یادگیری سازمانی و سازمان یاد گیرنده  …………………………………………………………
2-1-8 ایجاد یک سازمان یادگیرنده  …………………………………………………………………………
2-1-9 ابعاد یادگیری سازمانی  ………………………………………………………………………………….
2-1-10 مهارت های پنج گانه لازم برای ایجاد یادگیری سازمانی  ………………………………
2-1-11 مولفه های یادگیری سازمانی  ……………………………………………………………………….
 

2-1-12 سه مدل یادگیری سازمانی در تشخیص فرصت کارآفرینانه  …………………………

2-1-12-1 یادگیری ادراکی در فاز اکتشاف  …………………………………………………………….
2-1-12-2 یادگیری رفتاری در فاز شکل گیری  ……………………………………………………….
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-12-3 یادگیری اجرایی در طول هر دو فاز تشخیص فرصت  ………………………………. 2-1-13 تشخیص فرصت از طریق یادگیری  ………………………………………………………………     2-1-13-1 تشخیص فرصت از طریق یادگیری ادراکی  ……………………………………………… 2-1-13-2 تشخیص فرصت از طریق یادگیری رفتاری  …………………………………………….. 2-1-13-3 تشخیص فرصت از طریق یادگیری اجرایی  ……………………………………………… 2-1-14 تاریخچه سازمان یادگیرنده  ……………………………………………………………………….. 2-1-15 تعاریف سازمان یادگیرنده  …………………………………………………………………………. 2-1- 16ویژگی های سازمان یادگیرنده  …………………………………………………………………… 2-1-17 ایجاد یک سازمان یادگیرنده ………………………………………………………………………. 2-1- 18 اهمیت سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………………… 2-1-19 تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده  ……………………………………….     2-1-20 تفاوت سازمان های سنتی با سازمان های یادگیرنده  …………………………………….. 2-1-21 راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده  ………………………………………………………. 2-1-22 موانع بکار گیری یادگیری سازمانی  ……………………………………………………………..

سایت منبع

2-1-23 مهارت های پنج گانه لازم برای ایجاد یادگیری سازمانی  ………………………………  

2-1-24 مولفه های یادگیری سازمانی ……………………………………………………………………….. 2-2 بخش دوم : بهره وری منابع انسانی  …………………………………………………………………….. مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2-2-1بهره وری  ……………………………………………………………………………………………………….. 2-2-2تاریخچه بهره وری  ………………………………………………………………………………………… 2-2-3 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری  ………………………………………………………………… 2-2-4 عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار  ……………………………………………………………… 2-2-5عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………. 2-2-6مدل ACHIEVE  ………………………………………………………………………………………… 2-2-7 تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره وری ………………………………………………………………… 2-2-8 شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان­ها ………………………….. 2-2-9 اندازه­گیری بهره­وری ……………………………………………………………………………………… 2-3  چندی درمورد سازمان مورد پژوهش  ………………………………………………………………….. 2-3-1 تعریف شهرداری  …………………………………………………………………………………………..

2-3-2 شهرداری محلات …………………………………………………………………………………………… 2-4  پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 2-4-1  تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور  ………………………………………………………. 2-5 جمع بندی  ………………………………………………………………………………………………………………

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف کلی:

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی در شهرستان محلات.

 

1-4-2 اهدف فرعی:

1- نهادینه کردن یادگیری سازمانی در شهرداری محلات جهت افزایش بهره وری منابع انسانی .

2- آموزش و کسب دانش حرفه ای با تاکید بر یادگیری سازمانی.

3- ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان.

 

 

با در نظر داشتن موضوع پایان نامه واینکه ما به دنبال رتبه بندی ابعاد یادگیری هستیم یعنی موضوع مبتنی بر

رتبه بندی می باشد ، پس فرضیه نداریم. لذا سوالات پژوهش مبنای کار می باشد.  

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش :

 اندازه اهمیت رتبه بندی هر یک از ابعادیادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد؟

 1-5-2  سوالهای  فرعی پژوهش:

1- رتبه مهارت‌های فردی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

2- رتبه مـدل‌های ذهنی در بهـره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

3- رتبه چشم انداز مشترک در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

4- رتبه یادگیری تیمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

5- رتبه تفکر سیستمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی  با فرمت ورد