دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالـب

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

چکیده ……………………………… 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1) مقدمه پژوهش…………………….. 3

1-2) اظهار مساله پژوهش………………… 4

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش…………….. 6

1-4) اهداف پژوهش……………………. 7

1-5) فرضیه های پژوهش ………………… 7

1-6) قلمرو پژوهش…………………….. 9

1-6-1) قلمرو موضوعی………………….. 9

1-6-2) قلمرو مکانی…………………… 9

1-6-3) قلمرو زمانی…………………… 9

1-7) کاربرد نتایج پژوهش………………. 9

1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………….10

اختصار………………………………. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه…………………………. 13

2-2) بخش اول: سرمایه گذاری…………… 14

2-2-1) ماهیت سرمایه گذاری……………. 14

2-2-2) تعاریف سرمایه گذاری…………… 15

2-2-3) اهمیت سرمایه گذاری……………. 16

2-2-4) سرمایه گذاران………………… 17

2-2-4-1) اطلاعات سرمایه گذار………….. 18

2-2-5) مراحل تصمیم گیری در فرآیند سرمایه گذاری  19

2-2-6) فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری     21

2-2-6-1) عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری 21

2-2-7) ویژگی های سرمایه گذاران……….. 25

2-2-7-1) رفتار سرمایه گذاران…………. 28

2-2-8) نا اطمینانی اقتصادی…………… 30

2-2-8-1) عوامل ایجاد و تشدید کننده نا اطمینانی اقتصادی   30

2-2-8-2) تاثیر نا اطمینانی بر تصمیمات کارگزاران 31

2-2-9) خطاهای ادراکی تصمیمات سرمایه گذاری 32

2-2-9-1) خطای بیش اطمینانی…………… 33

2-2-9-2) خطای دسترسی………………… 33

2-2-9-3) خطای تشدید تعهد…………….. 34

2-2-9-4) خطای تصادفی بودن……………. 34

2-2-9-5) خطای پس بینی……………….. 35

2-2-10) تأثیر شخصیت در تصمیمات سرمایه گذاری 35

2-2-10-1) تورش های رفتاری……………. 36

2-3) بخش دوم: بازارهای مالی………….. 38

2-3-1) اهمیت بازارهای مالی…………… 38

2-3-2) توسعه بازارهای مالی…………… 40

2-3-3) طبقه بندی بازارهای مالی……….. 41

2-3-4) بازار سرمایه در ایران…………. 41

2-4) بخش سوم: بورس اوراق بهادار………. 42

2-4-1) تاریخچه پیدایش بورس…………… 43

2-4-2) تأثیر بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه    44

2-4-3) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران    46

2-4-4) دوره های فعالیت بورس در ایران      47

2-4-5) توسعه بازار اوراق بهادار و عوامل موثر بر آن   50

2-4-6) مزایای بورس برای شرکت ها………. 52

2-4-7) شعب منطقه ای بورس ……………. 53

2-5) بخش چهارم: پیشینه پژوهش (مروری بر مطالعات گذشته)    54

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5-1) مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور  54

2-5-2) مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………….57

2-6) بخش پنجم: چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………….60

اختصار………………………………. 64

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه…………………………. 67

3-2) نوع پژوهش……………………… 67

3-3) مراحل اجری پژوهش……………….. 67

3-4) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری  68

3-5) روش جمع آوری داده ها……………. 68

3-6) ابزار جمع آوری داده ها………….. 69

3-6-1) اجزای پرسشنامه……………….. 69

3-6-2) روایی پرسشنامه……………….. 70

3-6-3) پایایی پرسشنامه………………. 70

3-6-4) روش نمره گذاری در ابزار سنجش       71

3-7) متغیرهای پژوهش…………………. 72

3-8) روش ها و آزمون های آماری………… 72

اختصار………………………………. 73

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه……………………………… 75

4-1) مطالعه و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی خریداران سهام    75

4-1-1) جنسیت……………………….. 75

4-1-2) سن………………………….. 76

4-1-3) تحصیلات………………………. 76

4-1-4) رشته تحصیلی………………….. 77

4-1-5) سابقه خرید سهام………………. 77

4-2) آزمون فرضیات پژوهش……………… 78

4-2-1) فرضیه اول……………………. 78

4-2-2) فرضیه دوم……………………. 80

4-2-3) فرضیه سوم……………………. 81

4-2-4) فرضیه چهارم………………….. 82

4-2-5) فرضیه پنجم…………………… 83

4-2-6) فرضیه ششم……………………. 84

4-2-7) فرضیه هفتم…………………… 85

4-2-8) فرضیه هشتم…………………… 86

4-3) یافته های جانبی پژوهش…………… 87

4-3-1) مطالعه نظرات پاسخ دهندگان با در نظر داشتن جنسیت 87

4-3-2) مطالعه نظرات پاسخ دهندگان با در نظر داشتن سن آنها   88

4-3-3) مطالعه نظرات پاسخ دهندگان با در نظر داشتن تحصیلات آنها   89

4-3-4) مطالعه نظرات پاسخ دهندگان با در نظر داشتن رشته تحصیلی   91

4-3-5) مطالعه نظرات پاسخ دهندگان با در نظر داشتن سابقه خرید سهام   92

4-3-6) رتبه بندی عوامل مورد مطالعه         94

اختصار………………………………. 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه……………………………… 97

5-1) اختصار و نتیجه گیری ……………… 97

5-1-1) یافته ها از خصوصیات عمومی خریداران سهام  98

5-1-2) نتایج آزمون های آماری پژوهش        99

5-1-3) یافته های جانبی……………… 103

5-2) محدودیت های پژوهش……………… 106

5-3) پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………..107

5-3-1) پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………………………………………….107

5-3-2) توصیه هایی برای محققین آینده      109

اختصار……………………………… 110

منابع و ماخذ ……………………… 111

ضمائم و پیوست ها…………………… 117

پرسشنامه………………………….. 118

خروجی نرم افزار SPSS از آزمون ها و تحلیل داده های پژوهش  121

چکیده لاتین………………………… 163

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اظهار مساله پژوهش هدف کلی دنبال شده در این مطالعه مطالعه تاثیرگذاری عوامل برون سازمانی غیرمالی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم می باشد. همانطور که در اظهار تبیین داده گردید امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، جایگاه مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر جذب سرمایه معرفی شده و پس مطالعه ارتباط هر یک از این متغیرها ها با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم اهداف جزئی پژوهش را تشکیل می دهند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی با فرمت ورد