متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

فهرست

صفحه
جدول4-1 آمار توصیفی متغیرهای وابسته و مستقل……………………………………………………………. 77
جدول 4-2 آزمون نرمال بودن کلی داده ها بر اساس آزمون کولموگوروف-اسمیر نوف………….. 79
جدول4-3 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ضرایب قیمت وبازده سهام……………………. 81
جدول 4-4 اندازه شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/E……………………………………. 85
جدول4-5 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/E وعرض از مبدأ……………………………………. 85
جدول4-6 اندازه شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/B……………………………………. 88
جدول 4-7 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/B و عرض از مبدأ………………………………….. 88
جدول4-8 اندازه شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/S ……………………………………. 90
جدول4-9 آزمون مربوط به ضریب زاویه ی نسبت P/S  وعرض از مبدأ……………………………….. 90
جدول4-10 اندازه شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/CFO…………………………….. 92
جدول 4-11 آزمون مربوط به ضریب زاویه ی نسبت P/CFO وعرض از مبدأ………………………… 92
جدول4-12 اندازه شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و EVA/EBITDA 94
جدول 4-13 آزمون مربوط به ضریب زاویه ی نسبت EVA/EBITDA وعرض از مبدأ…………….. 94
جدول4-14 اندازه شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام وضرایب قیمت……………………….. 96
جدول 4-15 آزمون مربوط به ضریب زاویه ی نسبت های ضرایب قیمت وعرض از مبدأ…………… 96
جدول4-16 اندازه شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام وضرایب قیمت……………………….. 98
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول4-17آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت های ضرایب قیمت و عرض از مبدأ………………..

98 جدول5-1 روابط بین متغیر های وابسته ومستقل مربوط به فرضیات اول تا پنجم………………………..

104

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اولین مرحله در انجام هر پژوهش علمی، تعیین هدف آن پژوهش می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهاده های مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.

در این پژوهش در صد مطالعه این موضوع هستیم که ارتباط بین نسبتهای قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک را با بازده سهام در بورس تهران مورد مطالعه قرار دهیم و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کنیم و ابهام وجود روابط بین عوامل با بازده سهام شرکتهای سیمان و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل در بورس را برطرف سازیم و در نهایت ایجاد مدلهایی به گونه معقول برای کارایی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی  با فرمت ورد