متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مولفه های یادگیری سازمانی:

 نیفه(2001) برای مقایسه دانشگاه هایی که پروژه کیفیت علمی را اجرا کرده اند(دانشگاه های جدید)و دانشگاه هایی که این پروژه را اجرا نکرده اند(دانشگاه های سنتی ) مولفه­های یادگیری سازمانی را یه تبیین زیر، ارایه داده می باشد:

چشم انداز مشترک: اهمیت چشم انداز مشترک برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده: اول, چشم­انداز مشترک تمرکز و انرژی برای یادگیری را فراهم می­سازد. دوم, چشم انداز افراد را به اقدام سوی می دهد. چشم انداز بیانگر آمال و رویا های آن ها می باشد وبه آن ها معنی می بخشدسوم,کشش به سمت هدف مطلوب بالاتر با نیرو های حاکم بر وضع موجود مقابله می کند. چشم­انداز مشترک , هدف نهایی را ایجاد کرده خطر پذیری و نوآوری را تشویق می کند. چهارم, ارزش­ها و معانی مشترک, درتعیین نوع دانشی که سازمان ذخیره و منتقل می­کند مهم می باشد (Marquard, 2002).

کارویادگیری گروهی: در کار و یادگیری گروهی تاکید بر اهمیت هم راستایی نیروها و کارکنان سازمان می باشد تا از به هدر رفتن انرژی جلوگیری گردد. یادگیری جمعی عبارت می باشد ازفرآیندی که طی آن ظرفیت اعضا ی گروه توسعه داده شده وبه گونه ای همسو گردد که نتایج حاصل از آن چیزی باشد که همگان واقا طالب آن بوده اند( .(Senge, 1990

اشتراک دانش: به اشتراک گذاشتن دانش(تسهیم دانش)، توزیع داوطلبانه مهار تهای اکتسابی وتجربی به مقصود تجدید قوای سازمان می باشد.اعمال تسهیم دانش که خیلی مهم هستند اثر زیادی بر سازمان نخواهند داشت، مگر اینکه آن دانش قابل دسترس دیگر افراد باشد (Chuch & Ngai, 2008).

ظرفیت سازمان برای جابه جایی دانش, بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراک گذاشتن قدرت می باشد که لازمه موفقیت شرکت نیز هست. دانش بایستی به دقت و به سرعت در سراسر سازمان ویا حوزه های شرکت توزیع گردد (Marquard, 2002).

تفکرسیستمی: تفکر سیستمی یعنی بهره گیری از روش سیستمی در تحلیل واداره امور سازمان وتوجه برتاثیرعوامل سازمانی بر یکدیگر با تفکری کلی نگرانه, فعالیت­های تجاری و به طورذ کلی سایر کوشش­های انسانی همگی سیستم هستند. آن­ها توسط ساخته های فعالیت های مرتبط با یکدیگرمحدود شده اند, فعالیت هایی که معمولا نیازبه سال­ها زمان دارند تابه گونه کامل بر یکدیگر اثر بگذارند. از آن جا که ما خودنیزجزئی ازاین مجموعه هستیم, برای پی بردن به الگوی تغیربا دشواری مضاعفی مواجه هستیم (Senge, 1990).

فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی مفهوم و مقوله ای می باشد درحوزه مطالعات سازمان و مدیریت که توجه ها روحیه ها و تجربه ها و باور هاوارزش های یک سازمان را تشریح می کنند.فرهنگ سازمانی رامجموعه ای از ارزش های مشترک و باور های مشترک دانسته­اند که در تعامل با افراد سازمان، ساختار سازمان و سیستم­های کنترل هنجارهای رفتاری را پدید می آورند(بینش، 1389). به گونه کلی، تاثیرات فرهنگی، مفاهیم واضحی هستند که رفتار های کلی افراد را در بافت سازمانی تحت تاثیر قرار می­دهند. بخصوص، از بعدی که رفتار سازمانی چکیده ای از عادات افراد می باشد ,این عوامل فرهنگی می­توانند با برداشت­های روانشناختی افراد تحت تاثیرقرار گیرند(2009، song & Etal )

رهبری مشارکتی: پیامد رهبری مشارکتی,داشتن احساس شراکت کارکنان می باشد. نتیجه چنین کوششی آن می باشد که کارکنان احساس می کنند به آنان نیاز می باشد و وجودشان سودمند می باشد. تحقیقات ثابت کرده می باشد که مشارکت ، مقاومت در برابر تغیر را کاهش و تعهد به سازمان را افزایش داده وسطح فشار روانی را پایین می آورد.

توسعه شایستگی کارکنان: شایستگی در ادبیات منابع انسانی, مجموعه ای از دانش, مهارت­ها و رفتار­های قابل سنجش و قابل نظاره که در موفقیت یک شغل یا پس سهیم هستند. برای مدیریت منابع انسانی بایستی سطح دانش , اطلاعات, مهارت­ها و قابلیت­های کارکنان را ارتقا داد و در انها شایستگی ایجاد نمود. توسعه منایع انسانی با آمورزش های زیاد حاصل نمی گردد بلکه بایستی به صورت برنامه ریزی شده و نظام­مند اقدام کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1 هدف کلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی در شهرستان محلات.

 

1-4-2 اهدف فرعی:

1- نهادینه کردن یادگیری سازمانی در شهرداری محلات جهت افزایش بهره وری منابع انسانی .

2- آموزش و کسب دانش حرفه ای با تاکید بر یادگیری سازمانی.

3- ایجاد خلاقیت و نوآوری متاثر از یاد گیری سازمانی در میان کارکنان.

 

 

با در نظر داشتن موضوع پایان نامه واینکه ما به دنبال رتبه بندی ابعاد یادگیری هستیم یعنی موضوع مبتنی بر

رتبه بندی می باشد ، پس فرضیه نداریم. لذا سوالات پژوهش مبنای کار می باشد.  

1-5 سوالات پژوهش

1-5-1 سوال اصلی پژوهش :

 اندازه اهمیت رتبه بندی هر یک از ابعادیادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد؟

 1-5-2  سوالهای  فرعی پژوهش:

1- رتبه مهارت‌های فردی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

2- رتبه مـدل‌های ذهنی در بهـره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

3- رتبه چشم انداز مشترک در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

4- رتبه یادگیری تیمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

5- رتبه تفکر سیستمی در بهره وری منابع انسانی سازمان چگونه می باشد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی  با فرمت ورد