عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………

1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………

1

2

3

1-2تعریف و اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………. 4
1-3اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………. 6
1-4اهداف………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-5فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-6روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 10
1-7جامعه ونمونه آماری…………………………………………………………………………………………………. 10
1-8متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 11
1-9 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 12
1-9-1 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 12
1-9-2 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………. 12
1-9-3- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………. 12
1-10 تعریف واژه های کلیدی پژوهش…………………………………………………………………………….. 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………….. 16
2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2 فرایندارزش گذاری…………………………………………………………………………………………………. 19
2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام……………………………………………………………………………. 20
2-3-1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی ……………………………………………………………. 20
2-4پیش بینی عملکرد آتی شرکت ……………………………………………………………………………… 20
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-1 پیش بینی اقتصادی ………………………………………………………………………………………

20 2-4-2 پیش بینی مالی …………………………………………………………………………………………….

21 2-5 انتخاب مدل ارزش گذاری ………………………………………………………………………………..

21 2-5-1 مدل های ارزش گذاری مطلق ……………………………………………………………………….

21 2-5-2 مدل های نسبی ارزش گذاری …………………………………………………………………………

23 2-6 انتخاب مدل ……………………………………………………………………………………………………

23 2-7 تأثیر تحلیلگر مالی ………………………………………………………………………………………….

23 2-8 ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت……………………………………………………………………..

24 2-8-1 محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده  ………………………………………………………

24 2-8-2 ضرایب دنباله رو و پیشرو……………………………………………………………………………………

25 2-8-3 نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت …………………………………………………………

26 2-9 ضریب قیمت به سود (P/E)…………………………………………………………………………………

27 2-9-1روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده …………………………………………………..

29 2-9-2-1 مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی ………………………………………………………

30 2-9-2-2 روش شرکتهای قابل مقایسه ……………………………………………………………….

31 2-9-2-2-1               معضلات روش شرکتهای قابل مقایسه ………………………………………………..

32 2-9-2-3 برآورد ضریب P/E با بهره گیری از روش رگرسیون …………………………………….

33 2-9-2-3-1               معضلات روش رگرسیون …………………………………………………………………

33 2-10 ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B) …………………………………………………..

34 2-10-1 روشش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده …………………………………………

36 2-10-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار ………………………………..

37 2-10-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای ……………………………………………………………

37 2-11 ضریب قیمت به فروش (P/S) ………………………………………………………………………………….

38 2-11-1 محاسبه فروش…………………………………………………………………………………………

39 2-11-2 روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده…………………………………………………….

39 2-11-2-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار……………………………………….

40 2-11-2-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای……………………………………………………………

41 2-12 ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی (PC/CFO)……………………………………………….

41 2-12-1 روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده……………………………………………….

43 2-12-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار…………………………………………

43 2-12-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای……………………………………………………………..

44 2-13 ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک            EV/ EBITDA

44 2-13-1 روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده……………………………………..

46 2-13-1-1 ارزش گذاری به روش مقایسه ای………………………………………………………………

46 2-13-1-2 روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار…………………………………..

46 2-14 بازده سهام………………………………………………………………………………………………………

47 2-14-1 تفاوت قیمت……………………………………………………………………………………………..

48 2-14-2 سود نقدی هر سهم………………………………………………………………………………………

48 2-14-3 مزایای ناشی از حق تقدم……………………………………………………………………………..

48 -14-4 مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی(سهام جایزه)………………………………………………….

49 2-15 مروری بر تحقیقات انجام شده( داخلی وخارجی) درمورد ضرایب قیمت……………………..

49 2-15-1 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………….

49 2-15-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………

56 فصل سوم:روش پژوهش……………………………………………………………………………………………

61 3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

62 3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….

62 3-3 فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………….

63 3-4 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………..

66 3-4-1 متغیر وابسته پژوهش ونحوه محاسبه آن…………………………………………………………………

66 3-4-2 متغیرهای مستقل پژوهش ونحوه محاسبه آن………………………………………………………….

67 3-5 جامعه و نمونه……………………………………………………………………………………………………

68 3-6 نحوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….

68 3-7 روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها…………………………………………………………

68 3-8 روش آزمون…………………………………………………………………………………………………..

69 3-8-1 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف…………………………………………………………………..

70 3-8-2 آزمون معنی دار بودن………………………………………………………………………………..

70 3-8-3 آزمون t…………………………………………………………………………………………………….

71 3-8-4 همبستگی………………………………………………………………………………………………..

71 3-8-5 ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………….

72 3-8-6 آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………………..

73 3-8-7- مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………….

74 3-9 نرم افزارهای مورد بهره گیری………………………………………………………………………………….

75 فصل چهارم «یافته های پژوهش»……………………………………………………………………………………..

76 4-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………

77 4-2 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..

78 4-3 آزمون نرمال بودن………………………………………………………………………………………………..

79 4-4 مطالعه اعتبار مدل…………………………………………………………………………………………………

81 4-5 مطالعه ضریب همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………………

81 4-6 خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش……………………………………………………………………

82 4-7 تحلیل پانلی مدل به روش اینتر………………………………………………………………………………

85 4-8 رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………….

96 فصل پنجم «نتیجه گیری و پیشنهادها»……………………………………………………………………………..

101 5-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………

102 5-2خلاصه، اهداف ویافته های پژوهش……………………………………………………………………….

 

102 5-3 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………..

106 5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………..

106 5-3-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..

106 پیوست ها………………………………………………………………………………………………………….

107 منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………..

122

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اولین مرحله در انجام هر پژوهش علمی، تعیین هدف آن پژوهش می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهاده های مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.

در این پژوهش در صد مطالعه این موضوع هستیم که ارتباط بین نسبتهای قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم، قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک را با بازده سهام در بورس تهران مورد مطالعه قرار دهیم و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کنیم و ابهام وجود روابط بین عوامل با بازده سهام شرکتهای سیمان و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل در بورس را برطرف سازیم و در نهایت ایجاد مدلهایی به گونه معقول برای کارایی ضرایب قیمت در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی ارتباط بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی  با فرمت ورد