پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف رضایت شغلی :

  • رضایت شغلی یا خشنودی شغلی: عبارت می باشد از توجه نسبت به شغل خویش به نحوی که شخص با علاقه و روحیه بالا با انجام شغل خود بپردازد. (کونتز، 1988، 85)
  • «اسمیت» معتقد می باشد رضایت شغلی گستره ای می باشد که در آن محیط کاری تقاضاهای فرد را برآورده می کند. تعاریف متعددی از رضایت شغلی اظهار گردیده می باشد، از نظر «رابینز» رضایت شغلی به توجه کلی فرد درمورد شغلش اطلاق می گردد. کسی که رضایت از شغلش در سطح بالایی می باشد نسبت به کارش توجه مثبتی دارد اما کسی از کارش ناراضی می باشد توجه او به کارش منفی می باشد. (رابینز، 1373، 226- 265)
  • رضایت شغلی عبارت می باشد از حدی از احساسات و توجه های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند وقتی که یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی می باشد این به آن معنی می باشد که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درمورد کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل می باشد. (مقیمی، 1377، 383)

2-2-4- انواع رضایت شغلی:

به نظر گینزبرگ و همکارانش (1951) که رضایت شغلی را از دیدگاههای گوناگون مورد توجه قرار داده اند به دو نوع رضایت شغلی تصریح می کند :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-4-1-  رضایت درونی:

که از دو منبع حاصل می گردد ، اول احساس لذتی که بشر صرفاً از اشتغال بکار و فعالیت عایدش می گردد ، دوم لذتی که بر اثر نظاره پیشرفت و یا انجام بعضی مسئولیتهای اجتماعی و به ظهور رساندن توانائیها و رغبتهای فردی به بشر دست می دهد .

2-2-4-2- رضایت بیرونی:

که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر لحظه در حال تغییر و تحول می باشد . از عوامل رضایت بیرونی به عنوان مثال شرایط محیط کار ، اندازه دستمزد و پاداش ، نوع کار ، روابط موجود بین کارگر و کارفرما را می توان نام برد . عوامل درونی که خصوصیات و حالات فردی را شامل می گردد ، در مقایسه با عوامل بیرونی که شرایط کار و اشتغال را در بر می گیرد از ثبات بیشتری برخوردارند . لذت رضایت درونی بیشتر از رضایت بیرونی می باشد .(جوزانی،1387، 22)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

هدف اول : مطالعه ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  دوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

هدف  سوم : مطالعه ارتباط بین متغیرهای سازمانی و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

1-5- سوالات پژوهش:

سوال اصلی اول : آیا بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست.؟

  • آیا بین اندازه تحصیلات کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین جنسیت کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟
  • آیا بین سن کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  با فرمت ورد